Berenschot – Organisatieadviesbureau wil bijdragen aan de dialoog over ouderenzorg

No comments yet

BerenschotIn 2013 werd het recordbedrag van 92,4 miljard euro aan zorg uitgegeven. De zorgkosten zijn de afgelopen 15 jaar enorm gestegen, de groei schommelde tussen de 2.1 en de 12 procent. Om een indicatie te geven: per inwoner besteedden we in 2005 nog 4.200 euro aan zorg, in 2013 was dat gemiddeld 5.608 euro. Bij ongewijzigd beleid dreigde de zorg onbetaalbaar te worden. Maar met een stijging van 1.6 procent in 2013 is er sprake van een laagterecord. Volgens het CBS zijn deze gunstige cijfers een voorzichtige aanwijzing dat de stijgende lijn van zorgkosten nu omgebogen is. En dat is opmerkelijk te noemen.

Door de omvang en groei van het budget is de zorg inmiddels de grootste sector in ons land. Al dan niet aangejaagd door  marktwerking en een verzakelijking van de bedrijfscultuur. Typerend voor het financiële en economische belang is ook dat berichtgeving over de zorg in dagbladen steeds vaker terug te vinden is op de economiepagina’s. En dat gerenommeerde adviesbureaus zich nadrukkelijker op de zorg zijn gaan richten. Een goed voorbeeld daarvan is Berenschot, een organisatieadviesbureau dat naar eigen zeggen kan bogen op hun bedrijfskundige expertise en jarenlange ervaring in deze sector. Dat heeft geresulteerd in een publicatie over hun visie op de zorg, als bijdrage aan discussie die ze hierover willen aanzwengelen. En in samenwerking met de NOS een landelijke inventarisatie van alle verzorgingshuizen die hun deuren willen sluiten. Beide activiteiten lichten we hieronder kort toe.

De website van Berenschot: http://www.berenschot.nl/markten-sectoren/zorg-welzijn

Sluiting verzorgingshuizen
Het eerste voorbeeld is een inventarisatie van de verzorgingshuizen, gevolgd door een analyse waarin het versneld afbouwen van verzorgingstehuizen onder de loep wordt genomen. Berenschot heeft uitgezocht dat Achmea weliswaar het VWS-beleid volgt, maar dat deze zorgverzekeraar wat zorgzwaarte betreft de lat hoger legt voor mensen die formeel nog recht hebben op een plek in een verzorgingstehuis. En op die manier onnodig snel aan het afbouwen  is. Achmea snoeit in drie jaar, waar VWS verzorgingshuizen in vijf jaar de tijd voor geeft. Berenschotadviseur Wine te Meerman vindt dat zittende bewoners van verzorgingshuizen hierdoor onnodig onder druk worden gezet vanwege uitzetting die hen  boven het hoofd hangt. Interessant is dat Berenschot in samenwerking met de NOS een inventarisatie op poten heeft gezet van alle voornemens en plannen om verzorgingstehuizen te sluiten. Wie van de eigen regio wil weten welke verzorgingstehuizen per wanneer worden gesloten, kan de gegevens in een handomdraai in dit overzicht vinden. Het maakt de gevolgen van abstracte beleidsmaatregelen zichtbaar voor de eigen omgeving.

Wie deze lijst wil raadplegen:  http://www.berenschot.nl/actueel/sluiting-tehuizen


Anders denken over ouderenzorg
Met de publicatie De vergrijzing voorbij wil Berenschot een bijdrage leveren aan de dialoog over de ouderenzorg en bepleiten ze een andere manier van denken over deze kwestie. De uitgave haalt een aantal vanzelfsprekendheden over ouderenzorg onderuit. Een daarvan is de ingesleten gewoonte om de term vergrijzing in één adem te noemen met een stijgende vraag naar ouderenzorg. De relatie tussen die twee blijkt maar zeer ten dele waar, becijferen de auteurs. Ze wijzen er op dat de begrippen oud, bejaard of vergrijsd achterhaald zijn en een bron van misverstanden. De 65-plussers is over het algemeen nog heel vitaal en zelfredzaam. Dat het aantal 65-plussers van 2,6 miljoen in 2011 zal stijgen naar 4,6 miljoen in 2039, is geen enkele reden voor paniek over de betaalbaarheid van de zorg. De nieuwe generatie senioren is vermogend genoeg en bereid om de zorg voor een deel zelf te bekostigen. Maar de ene senior is de andere niet. Vandaar dat de auteurs pleiten voor meer nuance en oog voor diversiteit in de benadering. En biedt de leeftijd 75-plus meer houvast als ijkpunt voor groeiend fysiek ongemak. Het tweede misverstand dat de auteurs uit de weg willen ruimen is het doembeeld van de torenhoge zorgkosten die vergrijzing met zich meebrengt. Ook hier wijzen de cijfers in een andere richting. En zijn het met neme de laatste twee levensjaren die verantwoordelijk zijn voor een piek in de zorgkosten. Dit resulteert in een pleidooi voor een paradigmawisseling in het denken over veroudering. Waarbij de focus komt te liggen op langer gezond blijven en het accent op care in plaats van cure.

Meer informatie over de publicatie De vergrijzing voorbij:  http://www.berenschot.nl/vergrijzing-voorbij

 

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 14 + 19 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives