Vereniging Nederlandse gemeenten – VNG en de transities


De VNG is een dienstverlenende organisatie, als platform en belangenbehartiger  van alle gemeenten is het een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Deze landelijke koepelorganisatie heeft diverse fora waar gemeenteambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden kunnen discussiëren, kennis vergaren en hun ervaringen uitwisselen.

Op de website van de VNG is een overzicht te vinden van brochures, rapporten en websites. Naar aanleiding van de overheveling van de zorg naar de gemeenten is een catalogus verschenen met uitgebreide informatie de drie decentralisaties. Deze tweede versie die is bijgewerkt tot januari 2014:
www.vng.nl/producten-diensten/databanken/productencatalogus-drie-decentralisaties

Begin 2014 heeft de VNG een voorbeeldenboek uitgebracht met een zestal verhalen die de gemeentelijke praktijk illustreren. Zo is te lezen over bewoners die de sleutel van een leegstaande school krijgen om er een doe-centrum te starten, een gemeente een marktplaats inricht voor informele zorg en hulp, gegevens uitwisselt en toch de privacy respecteert, of mensen met een beperking laat participeren door ze te begeleiden bij hun vrijwilligerswerk.

www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/publicaties/voorbeeldenboek-maatwerk-in-zorg-en-participatie

Voor meer informatie over de VNG: www.vng.nl

Bookmark and Share

De nieuwe Wmo – Rijk hevelt zorgtaken over naar gemeenten


nurse - en.wikipedia.org

Ills.: en.wikipedia.org

Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het kabinet wil dat de gemeente vanaf 2015 het onderdeel ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter in staat zijn om in te spelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van cliënten. Deze taken vallen voortaan onder de nieuwe Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ook dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Het wetsvoorstel dat dit regelt is op 14 januari 2014 ingediend bij de Tweede Kamer:

Voor meer informatiehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Bookmark and Share

ZorgLab2015 ~ Inleiding


IJburgMaart 2014. ZorgLab2015 biedt een platform voor nieuwe ontwikkelingen in de sociale zorg. Dit brede terrein van zorg en welzijn staat namelijk aan de vooravond van een gedaantewisseling.
Vanaf 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Daar komt bij dat door de vergrijzing de vraag naar zorg toeneemt, terwijl er in de toekomst beduidend minder geld beschikbaar zal zijn voor professionele en geïnstitutionaliseerde zorg. De lastige keuzes die dit met zich meebrengt zorgen voor veel maatschappelijke onrust.

Tegelijkertijd zien wij dat een groeiend aantal mensen het initiatief neemt om de zorg anders te organiseren. Zij wachten niet af wat de overheid doet en kiezen er evenmin voor om de zorg te privatiseren,  maar starten met nieuwe vormen van kleinschalige zorg in hun directe omgeving. Er ontstaan hierdoor allerlei ongebruikelijke constructies en coproducties; de coöperatie beleeft een revival.  Opvallend is ook de aandacht voor bredere aspecten als gezondheid, sociaal isolement en de leefbaarheid in een buurt, wijk, dorp of stad.

ZorgLab2015 brengt deze nieuwe praktijken van sociale zorg op een journalistieke manier onder de aandacht. Informeert over de motieven van initiatiefnemers. Schetst achtergronden en onderliggende visies. Destilleert keuzes en dilemma’s. En belicht hoe een nieuwe aanpak met vallen en opstaan tot stand komt.

Bookmark and Share

ZorgLab2015 ~ De toekomst van de zorg


Austyerlbush03Maart 2014. Vanaf 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. De gevolgen hiervan zijn extra ingrijpend omdat er beduidend minder geld naar professionele en geïnstitutionaliseerde zorg gaat. De lastige keuzes die dit met zich meebrengt, zullen voor veel maatschappelijke onrust zorgen.

De discussie over deze herverdeling van de zorg zou een debat moeten worden over de inrichting van de samenleving. Niet voor niets pleit Prof.dr. Henk Becker voor een breed maatschappelijk debat over het onderwerp. (zie persbericht: www.europegenerations.com)
De wijze waarop de zorg voor de ander en voor elkaar geregeld is, mag hierbij gelden als graadmeter voor het beschavingsniveau van de maatschappij.

Met het oog op de toekomst gaat onderzoeksjournalist Jasper Veldhuis voor Rozenberg Quarterly de ontwikkeling in de zorgsector volgen en deze van achtergrondinformatie voorzien, maar vooral om te laten zien welke oplossingen mensen bedenken. Op veel plaatsen in het land zijn er initiatieven om de zorg meer naar eigen hand te zetten.
In het katern Zorglab 2015 worden die praktijken in kaart gebracht, komen pioniers aan het woord over hun visie en drijfveren en wordt het beleid doorgenomen met ambtenaren en wetenschappers.

Zie: http://rozenbergquarterly.com/zorglab2015/

 

 

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives