Het Ubuntuplein in Zutphen – Een buurt waar ouderen wonen, werken en voor elkaar zorgen


image001Nieuwe solidariteit in de derde levensfase. September 2014. In ZorgLab2015 komen pioniers aan het woord die vanuit hun betrokkenheid zoeken naar nieuwe vormen van zorg en samenleven. Hugo Versteeg pleit al ruim tien jaar voor een andere invulling van de zogeheten derde levensfase; de generatie van zestig plussers met een carrière achter zich die een ander evenwicht willen tussen het werk en de invulling van hun vrije tijd. Als bestuurslid van de coöperatie Ubuntuplein zet hij zich in voor de bouw van een buurt waar ze samen wonen, werken en zorg delen. De plannen daarvoor zijn in een ver gevorderd stadium. In dit artikel een blik achter de schermen als aanloop naar een serie waarin wij de totstandkoming ervan op de voet volgen.

Op een voormalig industrieterrein aan de noordzijde van het NS-spoor, heeft de gemeente Zutphen de bouw van een gloednieuwe woonwijk gepland: Noorderhaven. Het bouwverkeer rijdt er af en aan, links en rechts lege kavels met wervende informatieborden. De eerste appartementen zijn inmiddels bewoond, ze kijken uit op een braak terrein waar een kleine haven gepland is. De oude pakhuizen en fabrieksloodsen in de steigers even verderop bieden binnenkort onderdak aan innovatieve ondernemers. Schuin daar tegenover een flat, op de balkons staan opgestapelde verhuisdozen, kratten bier en tijdelijk gestald huisraad van bewoners die er kortgeleden zijn ingetrokken. De eerste contouren van de nieuwe wijk zijn zichtbaar. Wie het treinstation van Zutphen via de achteruitgang verlaat, ziet recht voor zich op ruim honderd meter afstand een rij felgele containers. Ze staan op een kaal terrein, omringd door een ijzeren hekwerk. Deze afrastering markeert het grondgebied waar binnenkort de eerste paal geslagen wordt voor het Ubuntuplein.

Geen exclusief domein
Doel van het Ubuntuplein-project is het creëren van een buurt waar oudere generaties zich als een vis in het water kunnen voelen. Geen gated community of resort voor pensionado’s, maar een plek voor bewoners die er voor kiezen om midden in de samenleving te staan. En van plan zijn om ook op hoge leeftijd een actief en sociaal leven te leiden. De kiem voor dit plan dateert van ruim tien jaar geleden. In 2004 zocht een groep senioren elkaar vond in hun visie op kwesties als sociale duurzaamheid en zinvol ouder worden. Hugo Versteeg was één van hen. Deze sociale pioniers spraken af hun ideeën uit te werken en ook samen in praktijk te brengen. ‘Kijk, dit is het resultaat,’ wijst Hugo Versteeg naar een folder met een artist impression van de buurt die het moet worden, inclusief plattegronden, technische gegevens en indicaties van prijzen voor het huren en kopen van de beschikbare ruimtes. Het gepresenteerde plan behelst ruim tweehonderd levensloopbestendige woonruimtes en circa  20 kleinere ruimtes die te gebruiken zijn als atelier, werkpraktijk, kantoor of hobbyruimte. En eventueel als gastverblijf voor logés. Er zijn woningen in de sociale- en in de vrije sector, het is een mix van huur, koop- en zorgappartementen. Een heel gevarieerd aanbod, bestemd voor ouderen, ondernemers, jonge gezinnen en mensen die professionele zorg nodig hebben. Er is een grand café gepland, er zijn plekken vrijgehouden voor commerciële ruimtes en een ruim aantal plaatsen wordt gereserveerd waar de alleroudsten terecht kunnen voor verblijf- en verpleegzorg. Dit laatste onderdeel gebeurt in samenwerking met de zorgorganisatie Sutfene. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van kinderopvang en eventueel andere voorzieningen voor de jongere generaties. Want in plaats van een exclusief domein voor ouderen, is het experiment in Zutphen juist bedoeld om de buurt zo in te richten dat generaties, jong en oud, wel met elkaar in contact komen. En mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.

Read more

Bookmark and Share

Sozio ~ Een doorlopend pleidooi voor de kwaliteit van het vak


Cover_sozio_4_2014In de afgelopen jaren is de kaalslag onder de vakbladen in het sociale domein onverminderd doorgegaan. Het tijdschrift Sozio, voor studenten en werkers in sociale en pedagogische beroepen, heeft het hoofd boven water weten te houden. Het komt zesmaal per jaar in print uit. Een sobere en toegankelijke website houdt de lezer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in een razend snel veranderend vakgebied. Bij alle kantelingen en buitelingen in het sociaal beleid, houdt Sozio het vizier scherp op de praktijk.

Het recente advies van de Gezondheidsraad dat sociaal werkers meer moeten investeren in het aanscherpen van hun vakmanschap, is dan ook koren op de molen van dit vakblad. Evenals het bericht over de aanbeveling van het college van deskundigen om voor de beroepskrachten in deze sector een uitgebreid stimuleringsprogramma op te stellen. De brancheorganisatie MOgroep en het kennisinstituut Movisie wordt een podium aangeboden om de handschoen op te pakken. Om erbij te vermelden dat ze dan wel boter bij de vis verlangen van de overheid.

Wie uitgebreid door het tijdschrift en de website bladert, leest in feite één onafgebroken pleidooi om de kwaliteit van de uitvoering van het vak serieus te nemen. De beroepsinhoudelijke aandacht wint het dan ook van een meer journalistieke invalshoek. Toch levert dat geen saaie stukken vol jargon op voor de lezer. Het blad biedt daarnaast studenten een goed beeld van hun aanstaande vak.

Een interessante rubriek van Sozio is Het Verbindingsteam, daarin wordt een nieuw zorginitiatief voor langere tijd op de voet gevolgd. Dat is in het laatste nummer het initiatief van een vijftal grote zorginstellingen die een nieuwe werkwijze ontwikkelen voor jongeren die uit huis geplaatst dreigen te worden. Dan wel voor jongeren die na een opname terugkeren in de maatschappij. De partners in dit project zetten hierbij specialisten uit diverse disciplines in. Zij werken samen met personen die op een informele manier bij de jongeren betrokken zijn. Het gaat om een poging om al doende te proberen de verdiensten van eigenkracht conferenties en familieberaden te combineren met de inzet van specialistische kennis die zorginstellingen in huis hebben. Het concept wordt onderzocht door twee onderzoeksbureaus. Sozio kijkt over de schouders mee, noteert geleerde lessen en plaatst kanttekeningen.

Lichter van toon en heel gevarieerd is de rubriek De Worsteling, waarin de redactie van Sozio een dilemma uit de dagelijkse praktijk aan de lezers voorlegt. Zoals de kwestie van een groep enthousiaste buurtbewoners die, gestimuleerd door gemeente, woningcorporatie en buurtcoach, een buurtfeest organiseren, om aan het eind van dat feest voor 900 euro aan onbetaalde rekeningen achter te laten. Wie kan hier op aangesproken worden? Of de zestienjarige Kees die in behandeling is voor zijn verslaving aan drugs. Wat te doen met ouders die het geen enkel probleem vinden dat hij tijdens zijn weekendverlof thuis ongebreideld aan de alcohol zit. Spreek je hier de ouders op aan? Dilemma’s die beroepskrachten in deze sector dagelijks langs zien komen. De rubriek is, net als de belrondes met studenten aan sociale opleidingen, een onderhoudende manier om discussies over de beroepspraktijk aan te zwengelen.

Sozio is een uitgave van uitgeverij SWP. De site van Sozio: http://www.sozio.nl

En voor wie het advies Sociaal werk op solide basis van de Gezondheidsraad en de reactie daarop van de minister wil lezen:
http://www.gezondheidsraad.nl/sociaal-werk-op-solide-basis

 

Bookmark and Share

Zorglab2015 – Een andere kijk op de zorg in transitie


vintage-nursing-studentsZorgLab2015 brengt nieuwe ontwikkelingen in de sociale zorg onder de aandacht. Het katern is in april van dit jaar van start gegaan. Op een journalistieke manier volgt ZorgLab2015 hoopgevende initiatieven en succesvolle praktijken op het brede terrein van zorg en welzijn. En onderzoekt de potenties van aansprekende voorbeelden. Kenmerkend is ook de interesse in het proces van vallen en opstaan dat vooraf gaat aan de resultaten. Vandaar dat ZorgLab2015 deze initiatiefnemers soms langere tijd op de voet volgt.

De zorg staat zwaar onder druk. Er is kritiek op de organisatie van de zorg vanwege bureaucratie, schaalvergroting, marktwerking,  medicalisering en verschraling van het persoonlijk contact met professionals. De overheid voert tegelijkertijd ingrijpende veranderingen door in het zorgstelsel, veel zorgtaken van het Rijk gaan naar de gemeenten. Doorslaggevend hierbij is het vaste voornemen van de overheid om de komende jaren drastisch te bezuinigen op de zorg.

Tegen de verdrukking in is er sinds een jaar of tien ook sprake van een hoopvolle ontwikkeling. Dat is de opkomst van pioniers die hun pijlen niet richten op het beleid, de overheid of op grote zorginstanties, maar zelf alternatieven bedenken en vanuit persoonlijke motieven aan de slag gaan met eigen plannen. Aanvankelijk kleinschalig, improviserend, vaak voor dierbaren in eigen kring. Vaak ook met verder reikende ambities en een flinke dosis ondernemingszin. Dat werkt aanstekelijk en inspireert ook anderen om een burgerinitiatief te starten.

Kort samengevat zijn die initiatieven te typeren als: kleinschalig, van binnen uit, van onderop, duurzaam en dichtbij huis. Hieronder drie willekeurige voorbeelden:
– Austerlitz:  in dit Utrechtse dorp kwam in recordtijd een zorg coöperatie van de grond met een waaier aan diensten voor en door de dorpsbewoners.
– Het Odensehuis, een ontmoetingscentrum en activeringsplek voor mensen met beginnende dementie.
– Het Marcus Lutherus Huis, een toneelmaker ziet dat haar moeder vanwege een complexe ziekte niet de zorg en aandacht kan krijgen die ze nodig heeft. En besluit zelf een zorgvoorziening op te richten.

Interessant is dat dit gebeurt in een periode waarin:
– De betaalbaarheid van de zorg onder druk staat, en er naar verwachting een toenemende behoefte is aan zorgverlening.
– De overheid het zorgstelsel ingrijpend verandert, en de verantwoordelijkheid meer bij de burgers zelf legt.

Een crisis werkt onorthodoxe oplossingen in de hand, zo lijkt het wel. Niet alleen in de zorg. Er ontspint zich de laatste jaren een bredere beweging van burgerinitiatieven met overeenkomstige kenmerken. Een mooi voorbeeld is de revival van de aloude coöperatie als eigentijdse manier om op solidaire basis lokaal de zorg en de energiewinning te organiseren. Dat neemt momenteel een vlucht, dergelijke initiatieven hebben ongetwijfeld een voorbeeldfunctie. Daar komt bij dat ze financieel en publicitair de wind mee hebben.
ZorgLab2015 volgt deze alternatieven met belangstelling. Het gaat om  duurzame oplossingen met een breed maatschappelijk draagvlak. De projecten blijven in beeld als blijkt dat ze na een eenmalige subsidie of een tijdelijke stimuleringsbijdrage niet op eigen benen kunnen staan. Of geen vaste plek weten te bemachtigen in het zorgcircuit. Want niet alleen de  succesvolle paradepaardjes zijn de moeite waard om te volgen. Met een langdurige en journalistieke benadering, hopen we van begin tot eind te achterhalen tegen welke barrières ze oplopen. Read more

Bookmark and Share

Een handreiking voor aanpassingen – comfortabel leven met dementie


dementie Ruim 70 procent van de ouderen met dementie woont thuis en blijft daar het liefst ook zo lang mogelijk wonen. Maar hoe zorg je daarvoor als de dementie zwaarder wordt en iemand steeds meer beperkingen ondervindt in het dagelijks leven? In de Handreiking comfortabel wonen met dementie komt de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Platform31 met tips en suggesties voor aanpassingen in huis en omgeving. De opstellers hebben pionierswerk verricht met deze handreiking, want dementie is een complexe aandoening. Minstens zo ingewikkeld is het om de familie en hulpverleners uit te laten zoeken hoe je de omgeving daarop aan kunt passen.

De handreiking biedt een heldere uiteenzetting van dementie en wat dit betekent in het dagelijks leven van iemand die geplaagd wordt door deze ziekte. De tips zijn praktisch en nuttig te noemen, zoals: Laat de deur van een kast of van het toilet open staan als iemand moeite heeft de weg in huis te vinden. Plaats pictogrammen op deuren en voorwerp als hint voor iemand die dit niet meer thuis kan brengen. Wees voorzichtig met het plaatsen van spiegels of een glazen wand. Zorg voor heldere verlichting, duidelijke contrasten in kleuren, het kan soms helpen om een witte wc-bril te vervangen door een exemplaar met een afwijkende kleur. Al lezend valt op dat er een oneindige reeks aan technische snufjes en handigheidjes op de markt is om het leven wat comfortabeler te maken voor mensen die vergeetachtig en minder mobiel worden. Net als bij een IKEA-folder doe je heel veel ideeën op. Maar de handreiking kan niet volstaan met een opsomming van nuttige aanpassingen. Vandaar dat er ook aandacht besteed wordt aan de beleving van dementie en aan gedragsveranderingen die gepaard kunnen gaan met deze ziekte.

Twee soorten deskundigheid
In een apart hoofdstuk wordt stilgestaan bij aanpassingen die van nut kunnen zijn bij storend gedrag. Moet een deur om die reden bijvoorbeeld gesloten blijven, dan kan een kleed voor die deur de aandacht afleiden, en een regelmatig ommetje in de buurt helpen om in beweging te blijven, of het weghalen van obstakels zorgen voor meer bewegingsruimte in het huis. En voor het geval iemand deze tips al te letterlijk neemt: gooi niet van de ene op de andere dag de hele boel om, want juist dat kan tot grote onrust en verwarring leiden bij iemand met dementie. Heel terecht stellen de auteurs dat het vooral de kleine subtiele veranderingen in de directe omgeving zijn die bijdragen aan het gevoel van comfort dat mensen met dementie ondervinden in hun dagelijkse leven. Om goed te kunnen beoordelen welke impact zoiets heeft, zijn twee soorten deskundigheid nodig: iemand die de kennis en vakkundigheid heeft over dementie en alle mogelijke aanpassingen die voorhanden zijn. En als tweede iemand die zich goed kan verplaatsen in de persoon met dementie, zijn of haar dagelijkse omgeving kent, zich bewust is van de impact die de ziekte heeft op diens leven.

De handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor familieleden van mensen met dementie. En zou ook goed bruikbaar zijn voor zorgverleners en begeleiders. Maar juist op dit punt schiet deze nuttige en leerzame uitgave tekort. Het lezen van de evaluatie van de eerste ervaringen met deze handreiking, roept de vraag op in hoeverre er een andere tekst uit was gerold als de auteurs deze twee doelgroepen apart hadden benaderd. En er meer rekening was gehouden met het verschil in deskundigheid tussen enerzijds professionals in de zorg en anderzijds mantelzorgers, familieleden en begeleiders.
Deze uitgave is een verbetering in vergelijking met eerdere toolkits en handreikingen waarbij volstaan werd met het afvinken van de aanpassingen. Terecht ligt niet de nadruk op het al dan niet aanbrengen van drempels, beugels of trapliften, maar is een comfortabel leven met dementie het uitgangspunt. Dit is een hoopvol begin van de echte opgave, namelijk het vermogen om een uitwisseling in gang te zetten tussen de twee genoemde deskundigheden.

Hier de link naar zowel de handreiking als het evaluatierapport:  http://www.platform31.nl/wonen-met-dementie

Bookmark and Share

Dorpscomités – Groeiende interesse voor zorg in de eigen gemeenschap


 Foto: architectuur.nl

Hallum Offingaburg – Foto: architectuur.nl

Zorg, welzijn en ouderen zijn de drie thema’s die de komende jaren steeds vaker op de agenda’s komen van plaatselijke organisaties voor dorpsbelang. En dorpsbesturen zullen hierbij niet afwachten tot het gemeentebestuur ze uitnodigt, maar zullen steeds vaker zelf het initiatief nemen om iets te ondernemen op dit vlak.
Dit zijn de meest opvallende punten uit een inventariserend onderzoek dat Partoer, een provinciale organisatie voor sociaal economische vraagstukken, onlangs uitvoerde onder 138 organisaties van dorpsbelang in Friesland. Een kentering, want de afgelopen drie jaar domineerden fysieke thema’s als wonen, infrastructuur en groen nog de discussies aan de vergadertafels in veel dorpen. Nu de overheid terugtrekkende bewegingen maakt, biedt deze verbreding naar het sociale domein kansen om sociale kwesties in dorpen ter plekke en op een samenhangende manier aan te pakken.

De uitkomsten van deze Partoer-enquête laten een vertrouwd beeld zien: dorpsbelangbesturen die kunnen rekenen op een groot draagvlak en een scherpe antenne hebben voor wat er leeft in hun dorp. Gemiddeld bestaan die besturen uit 5 tot 7 bestuursleden in de leeftijd van 25 tot 65 jaar, jonger zie je ze weinig, opvallend genoeg laten ook de 65-plussers het afweten aan de vergadertafels van dorpsbelang.
Het pendelen en koerieren tussen het dorp en de gemeenten, komt naar voren als de core business van organisaties van dorpsbelang in Friesland. Die rol zou wel eens kunnen veranderen als sociale thema’s vaker ter hand genomen worden. Want sociale thema’s van onder op aanpakken, vraagt om een andere aanpak. Het is dan ook de vraag of de besturen van dorpsbelangen daar organisatorisch klaar voor zijn, want vrijwilligers staan niet te trappelen om op het pluche plaats te nemen en de bestuurders hebben moeite om taken en bevoegdheden te delegeren naar de vrijwilligers in de werkgroepen.
Werk aan de winkel dus.

Hier de link naar het onderzoek naar plaatselijk belangen in Friesland (PDF): http://www.partoer.nl/plaatselijk_belangen

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het functioneren van wijkcomités en plaatselijke organisaties van dorpsbelang. Dat bleek twee jaar geleden toen minister Plasterk het onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem opdracht gaf de taken en bevoegdheden van dorps- en wijkraden in kaart te brengen.
Plasterk zag een taak voor dorps- en wijkraden weggelegd om de kloof te overbruggen tussen de burger en de plaatselijke overheid. Door de op handen zijnde schaalvergroting die hij voorstelde, vreesde de minister van Binnenlandse Zaken dat de afstand tussen burger en bestuur steeds groter zou worden. Het adviesrapport ligt inmiddels ver weggestopt in een departementale la, net als de plannen van de minister om gemeenten op te schalen naar 100.000 inwoners en provincies bij elkaar te voegen tot super provincies.
In al zijn ijver zag Plasterk daarbij over het hoofd dat in de zorg de decentralisatie van Rijkstaken zich wel heel goed leent om kleinschalig en op maat wel bruggen te slaan. Bijvoorbeeld tussen lokale bestuurders, zorginstanties en actieve burgers. Of door mantelzorgers en vrijwilligers te verbinden met professionals en beleidsambtenaren. Daar zijn talloze mooie voorbeelden van. Zoals die van de bewonerscommissie in het Friese dorp Hallum, dankzij dit burgerinitiatief is een leegstaande fabriek in het hart van het dorp verbouwd tot een fraai wooncomplex met de naam Offingaburg. Dankzij alert optreden van deze bewonersorganisatie wonen daar nu jongen uit het dorp, starters op de woningmarkt, onder één dak met ouderen op hogere leeftijd die anders hadden moeten verhuizen. Dankzij deze nieuwe bestemming van de dorpsfabriek is wonen in Hallum weer aantrekkelijk voor jongeren en is het verblijf van de oudste generatie veilig gesteld

Hier de link naar de landelijke inventarisatie van taken en bevoegdheden van dorps- en wijkraden:
http://www.necker.nlArtikel-dorps-en-wijkraden-bestuurswetenschappen.pdf

Het praktijkvoorbeeld Offingaburg in het Friese dorpen Hallum is via deze link te bekijken:

Bookmark and Share

Rapport over krimp als uitdaging. De praktijk van zorgexperimenten op het platteland


logogoudoudTot voor kort was krimp een tamelijk overzichtelijk probleem. Het ging om dorpen in de uithoeken van ons land die aan het vergrijzen waren, waar de jeugd vertrok, net als de kruidenier, de school en de huisarts. Die tijd is voorbij. Heel wat onderzoeken, congressen en publicaties verder, groeit het besef dat er meer aan de hand is. We spreken over demografische transitie en ook de toon is anders.

Krimp moeten we zien als kans, en meer ruilen we in voor beter. In dit gekantelde perspectief zijn de krimpdorpen opeens voorlopers die oplossingen bedenken waar ook de rest van het land straks iets aan heeft. Zoals in de zorg, een van de thema’s in de publicatie Nieuwe raden, nieuwe daden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Met deze uitgave bracht het ministerie dit voorjaar zes prominente thema’s over krimp onder de aandacht bij de lokale politiek, inhakend op de verkiezingen in maart ll. De titel Nieuwe raden, nieuwe daden verwijst hier naar. Kant en klare oplossingen of uitgewerkte voorstellen staan er niet in. Gekozen is voor een actuele schets van de praktijk, inclusief de vragen en dilemma’s die zich voordoen. Bij het thema Wonen en ruimte gaat het over een Limburgs transitiefonds en de betaalbaarheid van de duizenden woningen die in krimpgebieden gesloopt moeten worden. En de aanpak in Groningen waar het slopen van woningen plaats maakt voor stimulerende maatregelen die huiseigenaren in staat stelt om zelf het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het hoofdstuk over Onderwijs biedt inzicht in de leerling daling voor het voortgezet onderwijs: vanaf 2016 krijgt 85% van alle vo-scholen hier mee te maken, de helft daalt met 7.5 % in krimpregio is die daling 15%.
Fuseren en spreiden van voorzieningen is het devies hier, maar hoe pak je zoiets aan, regionaal of op provinciaal niveau? Hoe verzoen je tegengestelde belangen? En wie draait er voor de kosten op?
Het kan geen kwaad om de lokale politici hier op te wijzen, voordat ze hun tanden er op stuk bijten. Hetzelfde geldt voor de economische en financiële gevolgen die de bevolkingsdaling heeft voor gemeenten.

Barrages
De combinatie van krimp en vergrijzing heeft vooral gevolgen voor de zorg in plattelandsgebieden. De vergrijzing slaat daar harder toe, bovendien is het vanwege de kleinschaligheid in een dun bevolkt gebied minder eenvoudig om het zorgaanbod op peil te houden. De gevolgen daarvan waren in 2013 heel zichtbaar in de dorpen Ulrum en Warffum, respectievelijk in de gemeenten De Marne en Eemsmond. In het hoofdstuk over zorg krijgen we te lezen hoe bewoners in beide dorpen op zoek gaan naar een alternatief voor deze verdwijnende voorzieningen. Ze vinden dat hun hulpbehoevende dorpsgenoten er recht op hebben om ook op hun oude dag in het dorp te blijven wonen. Dat is een nobel streven, maar hoe regel je dat? Uit de beschrijving van de twee burgerinitiatieven is wel duidelijk dat ze tegen heel wat barrages oplopen om de zorg anders te kunnen organiseren. Financieel en organisatorisch zit de zorg ingewikkeld in elkaar. Een andere oplossingsrichting die aan bod komt is de zorg op afstand. In hoeverre zijn problemen in de zorg op het platteland ook op te lossen door een slimmer gebruik van internet?
In het rapport worden hier twee voorbeelden van onder de loep genomen: telezorg, een beeldtelefoon met aanrakingsscherm waarmee proefgedraaid is in Oldambt, Pekela en Bellingwedde. En een dorpsportaal in het Friese Burum, als digitale aanvulling op het dorpshuis met voorzieningen voor onder meer de zorg. De onderliggende boodschap is duidelijk: kant en klare oplossingen zijn er niet, maar ga er wel mee aan de slag.

Hier de link naar het rapport: http://www.vng.nl/nieuwe20raden20nieuwe20daden1.pdf

Bij deze link meer informatie over:
• DörpsZörg in Ulrum: http://www.deelnulrum.nl/?p=182
• Het dorpsinitiatief Goud Oud in Warffum: http://www.goudoudinwarffum.nl/Nieuws.php
• De beeldtelefoon: http://www.goudoudinwarffum.nl/Nieuws.php
• Het dorpsportaal in Burum: https://burum.openportaal.nl

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives