Tijdmachineproject biedt ouderen een verfrissende duik in het verledenHet mahoniehouten wandkastje met daarop een tikkende pendule, een felrode pick-up met LP’s van Elvis en de Beatles, een grote vingerplant ernaast, kranten van een halve eeuw geleden en aan de wand foto’s van oud-Amsterdam, maar ook van nozems en hippies die voor opschudding zorgden. Een speciale huiskamer in woonzorgcentrum Venser in het stadsdeel Zuidoost in Amsterdam brengt de bezoekers als een tijdmachine in de jaren zestig. Bewoners en bezoekers van dit zorgcentrum kunnen er herinneringen ophalen uit de tijd dat ze nog in de kracht van hun leven waren. Het initiatief komt van de stichting De Tijdmachine Amsterdam. Vrijwilligers trekken de komende tijd met dit project langs meerdere zorgcentra van de zorgorganisatie Amstelring. Het idee er achter is dat ze met een duik in het verleden ouderen bereiken die moeite hebben om mee te doen of zijn begonnen met dementeren. Het decor van deze jaren zestig huiskamer stimuleert de bezoekers om gesprekken met anderen aan te knopen, in gesprek raken over hun jonge jaren, gebeurtenissen uit hun jeugd naar boven te halen en interesses op het spoor te komen waar ze in het zorgcentrum misschien op aan kunnen sluiten.

Hier de website van het project: www.stichtingdetijdmachine.nl
En een sfeerverslag van de start van het project bij zorgcentrum de Venser: http://vimeo.com/94943226

Bookmark and Share

Berenschot – Organisatieadviesbureau wil bijdragen aan de dialoog over ouderenzorg


BerenschotIn 2013 werd het recordbedrag van 92,4 miljard euro aan zorg uitgegeven. De zorgkosten zijn de afgelopen 15 jaar enorm gestegen, de groei schommelde tussen de 2.1 en de 12 procent. Om een indicatie te geven: per inwoner besteedden we in 2005 nog 4.200 euro aan zorg, in 2013 was dat gemiddeld 5.608 euro. Bij ongewijzigd beleid dreigde de zorg onbetaalbaar te worden. Maar met een stijging van 1.6 procent in 2013 is er sprake van een laagterecord. Volgens het CBS zijn deze gunstige cijfers een voorzichtige aanwijzing dat de stijgende lijn van zorgkosten nu omgebogen is. En dat is opmerkelijk te noemen.

Door de omvang en groei van het budget is de zorg inmiddels de grootste sector in ons land. Al dan niet aangejaagd door  marktwerking en een verzakelijking van de bedrijfscultuur. Typerend voor het financiële en economische belang is ook dat berichtgeving over de zorg in dagbladen steeds vaker terug te vinden is op de economiepagina’s. En dat gerenommeerde adviesbureaus zich nadrukkelijker op de zorg zijn gaan richten. Een goed voorbeeld daarvan is Berenschot, een organisatieadviesbureau dat naar eigen zeggen kan bogen op hun bedrijfskundige expertise en jarenlange ervaring in deze sector. Dat heeft geresulteerd in een publicatie over hun visie op de zorg, als bijdrage aan discussie die ze hierover willen aanzwengelen. En in samenwerking met de NOS een landelijke inventarisatie van alle verzorgingshuizen die hun deuren willen sluiten. Beide activiteiten lichten we hieronder kort toe.

De website van Berenschot: http://www.berenschot.nl/markten-sectoren/zorg-welzijn

Sluiting verzorgingshuizen
Het eerste voorbeeld is een inventarisatie van de verzorgingshuizen, gevolgd door een analyse waarin het versneld afbouwen van verzorgingstehuizen onder de loep wordt genomen. Berenschot heeft uitgezocht dat Achmea weliswaar het VWS-beleid volgt, maar dat deze zorgverzekeraar wat zorgzwaarte betreft de lat hoger legt voor mensen die formeel nog recht hebben op een plek in een verzorgingstehuis. En op die manier onnodig snel aan het afbouwen  is. Achmea snoeit in drie jaar, waar VWS verzorgingshuizen in vijf jaar de tijd voor geeft. Berenschotadviseur Wine te Meerman vindt dat zittende bewoners van verzorgingshuizen hierdoor onnodig onder druk worden gezet vanwege uitzetting die hen  boven het hoofd hangt. Interessant is dat Berenschot in samenwerking met de NOS een inventarisatie op poten heeft gezet van alle voornemens en plannen om verzorgingstehuizen te sluiten. Wie van de eigen regio wil weten welke verzorgingstehuizen per wanneer worden gesloten, kan de gegevens in een handomdraai in dit overzicht vinden. Het maakt de gevolgen van abstracte beleidsmaatregelen zichtbaar voor de eigen omgeving.

Wie deze lijst wil raadplegen:  http://www.berenschot.nl/actueel/sluiting-tehuizen

Read more

Bookmark and Share

NZG – De Nationale Zorg Gids voor het dagelijkse nieuws over de zorg


LogoNZGWie in één oogopslag wil weten wat vandaag de meest in het oog springende ontwikkelingen zijn in de zorg, krijgt de actualiteiten panklaar opgediend op de website NZG. Je zou de Nationale Zorg Gids het equivalent van nu.nl kunnen noemen, maar dan voor het nieuws over de zorg. De belangrijkste nieuwsfeiten worden handzaam op een rijtje gezet, aangevuld met columns, interviews en achtergronden. En slechts één klik verwijderd van het laatste nieuws over deelterreinen als de jeugdzorg, ziekenhuizen, ouderenzorg of zorgverzekeringen. Voor wie op zoek is naar een baan, biedt de site een overzicht van de vacatures in de zorg.

Met deze website laat de redactie van www.nationalezorggids.nl zien hoe je met een digitale krant het dagelijkse nieuws over de zorg op een onderhoudende manier en voor een breed publiek onder de aandacht kunt brengen. Datzelfde doet de uitgever van deze site, Nationale Media BV in Groningen, voor het onderwijs. Met succes, want de NOG, de nationale onderwijs gids, is vorig jaar genomineerd voor de titel Website van het Jaar. De NZG biedt een platform aan een groot aantal bloggers die op een persoonlijke manier berichten over hun vakgebied, dan wel over hun ervaringen in de zorg. Maar wie verdieping naar achtergrondinformatie zoekt, zal elders zijn licht op moeten steken, datzelfde geldt voor debat en discussie. Het is vooral de actuele berichtgeving en het ruime overzicht van vacatures die een pitstop op deze site aantrekkelijk maken.

Kijk hier voor de site: http://www.nationalezorggids.nl/zorgnieuws

Het promotiefilmje van de NZG:

Bookmark and Share

zorgvoorinnoveren.nl – Digitaal loket en ontmoetingspunt voor vernieuwers in de zorg


MilkVernieuwers in de zorg kunnen op de website zorgvoorinnoveren.nl hun vragen, en de knelpunten waar ze tegenaan lopen, voorleggen aan deskundigen. Bij de publicatie van zo’n vraag worden tips en aanbevelingen gegeven waar de vragensteller mee verder kan. En anderen die dit lezen op een idee brengen. Voor de beantwoording van de vragen kan de site putten uit de expertise van de vier organisaties die via deze website hun krachten bundelen. Dat zijn het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. Voor deze partners is het een slimme manier om in contact te komen met creatieveling in de zorg die aan de weg timmeren. En voor de vernieuwers is het een laagdrempelige manier om hun plan weer vlot te trekken als ze er even niet uit komen..

Wie de website wil bekijken:  http://www.zorgvoorinnoveren.nl

De website wil ook een ontmoetingsplek bieden door zorgvernieuwers uit te nodigen lid te worden van een eigen netwerk. Door het opstellen van een profiel en in te loggen kunnen ze in contact komen met de circa 4000 leden die eveneens nieuwe wegen in de zorg aan het verkennen zijn. Voor wie zich niet aanmeldt als lid, is het toch de moeite om kennis te nemen van de projecten en producten. Die worden met een korte presentatie van de aanpak, de resultaten en geleerde lessen in de etalage gezet. De variatie aan initiatieven is groot, van een verplaatsbare mantelzorgwoning, tot een zoekmachine voor dementiehulpmiddelen, een veilige sleutelkluis of de DFF, de dynamische familiefoto. Digitaal, net als bij heel veel andere innovaties is de toepassing van digitale technieken zeer in trek.

Wie meer innovaties wil zien: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/netwerk

Vernieuwers die systematisch te werk willen gaan, kunnen baat hebben bij de praktische handreiking op de website.  Puntsgewijs wordt hier het proces doorlopen waar de meeste vernieuwers mee te maken krijgen. Dat gebeurt in zes fasen, vanaf het eerste moment dat er bij iemand een lampje gaat branden tot het succesvolle moment dat nagedacht kan worden over uitbreiding en opschaling. De beginner krijgt zeven punten om te checken waarom iets een goed idee is. En wordt aangeraden eens een kijkje te nemen in de projectendatabase, mede om zich ervan te vergewissen dat nog niemand anders op dit idee gekomen is. En het idee vervolgens voor te leggen aan deskundigen of door de QuickSan Projectidee  van de zorgsubsidiekalender te halen.

Voor meer informatie over het zorginnovatieproces: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/proces

Bookmark and Share

zorgvoorbeter.nl – Een kennisplein dat veranderingen in de ouderenzorg op de voet volgt


logo-zorgvoorbeterDe veranderingen in de ouderenzorg gaan snel en zijn bovendien ingrijpend voor mensen die werkzaam zijn in deze sector. Het is belangrijk dat werkers in die zorg het overzicht houden over de veelheid aan informatie die verschijnt. Daar slaagt de website zorgvoorbeter.nl in.
Dit digitale kennisplein richt zich op mensen die werken in de verpleging, de verzorging en de zorg thuis met ouderen. De website informeert op compacte wijze over een breed spectrum aan thema’s uit de ouderenzorgpraktijk. zorgvoorbeter.nl slaagt er in om heel nauw aan te sluiten bij vragen uit hun dagelijkse beroepspraktijk. Zonder verzeild te raken in vakjargon. Zowel uitvoerders als managers worden op hun wenken bediend met informatie over actuele ontwikkelingen in hun vak. Bijvoorbeeld door met een overzicht te komen van nieuwe richtlijnen voor vrijheidsbeperking of valpreventie. Maar ook worden er  tips en trucs gegeven hoe je in een keten kunt samenwerken.

Lees meer: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Over-ons.html

Werkplaatsen
Naast het aanbieden van hele praktische informatie, biedt de website zorgvoorbeter.nl ook gelegenheid om ideeën en ervaringen te delen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Dat gebeurt bij de werkplaatsen die zijn opgericht rond een zestal thema’s als dementie, medicatieveiligheid en ‘samen redzaamheid’. In zo’n werkplaats ontwikkelen professionals in de ouderenzorg samen met de gebruikers praktische richtlijnen voor instrumenten. Op die manier komt er nieuwe informatie beschikbaar over die thema’s en kan er vrijelijk commentaar op geleverd worden. De deelnemers aan de werkplaatsen verwerken die reacties en doen er hun voordeel mee bij het formuleren van de suggesties ter verbetering over de verschillende thema’s die via de website in de openbaarheid gebracht worden.

Meer informatie over deze werkplaatsen: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zvb-Werkplaats

Vitaal Journaal
De toegankelijkheid en praktische inslag van deze website blijkt ook uit de variatie in de vorm waarin de informatie verpakt wordt. Zoals animaties die de veranderingen in de zorg toelichten, of korte stripverhalen over het toedienen van medicijnen. Een ander voorbeeld is een kort filmpje onder de naam Actiz Vitaal Journaal. Dit journaal is interactief: tijdens de uitzending kunnen mensen hun mening geven door te stemmen. Na afloop zijn de stemresultaten te lezen. Het Actiz Vitaal Journaal is onderdeel van de campagne ‘Het Nieuwe Ouder Worden’ van Actiz, organisatie van zorgondernemers.

Hier een voorbeeld van het Journaal: http://www.zorgvoorbeter.nl/Vitaal-Journaal.html

 

 

Bookmark and Share

Frieslab doorbreekt de in zichzelf gekeerde ‘Cirkel van tevredenheid’ in de zorg


frieslabboek‘Het kan wel’ is de hoopgevende titel van de eindrapportage van Frieslab, waarin ze na vijf jaar puzzelen en experimenteren een aanzet geven om de zorg te bevrijden van een gordiaanse knoop. Want de zorg kampt met complexe problemen in de financiering, maar ook de aansluiting tussen vraag en aanbod hapert en er vallen gaten in de zorgketen. Zorginstanties werken niet goed samen en er zijn hiaten in de overgang tussen wettelijke regelingen als de AWBZ, WMO, Wjz, Zwv en Wpg. Taaie kost al met al, dit analyseren en zoeken naar passende oplossingen. Des te verrassender is de optimistische toon die het eindverslag aanslaat.

Bij de start van Frieslab in 2009 constateerde het ministerie van VWS dat er te weinig samenhang zat in de toepassing van de zorgwetten. Met als gevolg dat cliënten niet altijd de best passende zorg kregen. VWS vroeg zich af wat hier de oorzaak van was: schoot de wet tekort, moest het euvel gezocht worden bij de organisaties, of was het gedrag van burgers er debet aan? Frieslab kreeg opdracht om de knelpunten op een rijtje te zetten en met oplossingen te komen voor een sluitende keten van welzijn, preventie, care en cure.

In de eerste drie jaar heeft Frieslab alle factoren in kaart gebracht die kunnen verklaren waarom cliënten niet de hulp kregen die ze nodig hadden. Ze inventariseerden bijvoorbeeld ‘kromme tenen momenten’ om te achterhalen waar het in de zorg schuurt en wat er vastloopt. De conclusie was dat het systeem vooral bezig is zichzelf in stand te houden. Frieslab legt dit uit aan de hand van het mechanisme dat ze de `Cirkel van tevredenheid` noemen. Al experimenterend is vervolgens gezocht naar manieren om die cirkel te doorbreken. Dat is stapsgewijs en middels een groot aantal projecten in het hele land gebeurd. Een in het oog springend voorbeeld komt uit de eigen achtertuin in Friesland. Dat zijn de Meitinkers, praktijkwerkers die als wandelend WMO-loket mensen bijstaan die hulp of steun nodig hebben. Zo is er op alle niveaus en terreinen aan praktisch toepasbare oplossingen gewerkt.
Er is een totaalaanpak nodig, vindt Frieslab. Wil je de complexe veranderingen in gang kunnen zetten die noodzakelijk zijn, dan volstaan de schieten afzonderlijke ingrepen te kort. Vandaar hun pleidooi voor een brede benadering. Als kompas voor zo’n aanpak introduceren ze een model dat de vicieuze cirkel in de zorg wel in de goede richting kan ombuigen: de methode Frieslab. De ontwikkelaars geven aan dat deze werkwijze zich ook heel goed leent om de complexe problemen bij de kop te pakken die zich aandienen bij de nieuwe WMO.
Voor meer informatie over Frieslab: www.frieslab.nl

En hier een introductie video over de methode Frieslab:

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives