De dames THe – Een keuringsdienst van waarde


zorgvisite_logoAls een keuringsdienst van waarde trekken Tineke Klinkenberg en Hetti Willemse als De dames THe door het land om op visite te gaan bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat doen ze al meer dan zeven jaar. Het begon met gesprekken die ze voerden met de direct betrokkenen bij de zorg:  ouderen over hun afhankelijkheid van zware zorg en de relatie met hun partner en familie. Daarna volgden gesprekken met medewerkers en bestuurders. Dat leverde een drietal publicaties op: Thuis wezen, Thuis voelen en Thuis zijn. Als vervolg daarop zijn de dames The gestart met de website www.zorgvisite.nl. Op deze site recenseren de twee dames zorginstellingen in het hele land en combineren ze hun deskundigheid op dit terrein met een aanstekelijke nieuwsgierigheid.

Thuis wezen
Maar eerst de drie publicaties die de opmaat vormen voor de website. Het begon allemaal met de publicatie Thuis Wezen, de neerslag van een reeks openhartige portretten waarin ouderen aan het woord komen over hoe ze het verblijf in een zorginstelling ervaren. Hun beleving vormt het uitgangspunt van de geschreven portretten. Deze uitgave, met als ondertitel `Gesprekken over waardige zorg’ , is hier te vinden: www.zorgvisite.nl/wp-content/uploads/2011/05/Thuis-Wezen.pdf

Thuis voelen
Als vervolg hierop spraken de auteurs met familie en vrijwilligers over hun ervaringen in de zorginstelling; voelen ze zich daar welkom, worden ze naar hun idee genoeg bij de zorg betrokken? Deze punten komen ook ter sprake in gesprekken met medewerkers van de instellingen. Het is als het ware een zoektocht naar de rol van de naasten. Dit resulteerde in Thuis voelen, een praktijkgids die rijk is aan inzichten en ook praktische aanwijzingen voor een betere samenwerking. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg is ondertitel.  De digitale versie van Thuis voelen dateert van 2009 en is hier te lezen: www.zorgvisite.nl/wp-content/uploads/2011/04/Thuis-Voelen.pdf

Thuis zijn
Voor het derde deel van deze reeks, getiteld Thuis zijn, hebben Tineke Klinkenberg en Hetti Willemse hun licht opgestoken bij de leidinggevenden en de bestuurders van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze bieden hen een podium om hun visie te geven op waardige zorg en de manier waarop zijn dat vanuit hun positie willen organiseren. Of zoals de auteurs dat veel beter verwoorden: ‘Wij willen de geheimen van het succes van waardige zorg onthullen ten behoeve van mensen die kwetsbaar zijn en meestal in hun laatste levensfase verkeren.’ Dit derde deel, met de ondertitel `Staan voor waardige zorg’, is vindt u hier: www.zorgvisite.nl/wp-content/uploads/2011/05/Thuis-Zijn.pdf

Zorgvisite.nl : De dames THe keuren de zorg
De website zorgvisite is in zekere zin een voortzetting van de gesprekken die Klinkenberg en Willemse in de jaren daarvoor voerden in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Aanstekelijk is de keuze voor het recensieformat waarin een bezoek aan een verzorgings – of verpleeghuis, en de schouw die ze daar uitvoeren, is gegoten. Deskundig, fris van de lever en rijk aan praktische tips, zoals Johannes van Dam ooit restaurants keurde. Al geven de dames koffiekopjes in plaats van sterren om hun oordeel samen te vatten. Een gouden greep om de zorg op deze manier te beoordelen.

DamesTHe

de dames THe
foto: zorgvisite.nl

Al keuvelend en keurend strooien de Dames THe ook nog eens met uiterst bruikbare tips. En dan blijkt maar weer de waarde van dergelijk veldonderzoek; wie de tips leest krijgt de indruk dat verbeterpunten voor het oprapen liggen en te vinden zijn in de gewone dagelijkse dingen. En dat is misschien wel zo, maar dan toch vooral door de geoefende ogen van de schouwers, hun nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling. Weer eens wat anders dan de gortdroge discussies over kwaliteitscertificeringen, bureaucratische regelingen en organisatorische veranderingen. Voor wie nieuwsgierig geworden is naar de website: www.zorgvisite.nl

De dames THe gaan vreemd
Onder die prikkelende titel maken de twee recensenten van Zorgvisite een uitstapje naar een woonbuurt in Amsterdam. In plaats van een schouw van een verpleeg- of verzorgingshuis nemen ze een buurt onder de loep en kijken met dezelfde kritische en nieuwsgierige blik rond naar de voorzieningen. Aan de hand van een lange lijst met criteria beoordelen ze de fysieke conditie van een meer-generatieflat, het groen in de omgeving, de aanwezigheid van bankjes en speelplekken, obstakels waar minder mobiele bewoners last van hebben en de ontmoetingsplekken in de buurt. En sluiten de wandeling door de buurt af met een lijst van maar liefst tien aanbevelingen. Het is een uitstapje dat uitnodigt naar meer buurtpreventies. Lees hier:  www.zorgvisite.nl/de-zorgvisites/de-dames-the-gaan-vreemd-buurtvisite

Het stadsinitiatief in Rotterdam
Het concept van Zorgvisie blijkt aanstekelijk, want Rotterdam krijgt een eigen digitaal platform waarop recensies komen te staan van verpleeg- en verzorgingshuizen in de Maasstad die bezocht worden door ‘Zorgvisiteurs’. Rotterdammers – buurtbewoners, wijkorganisaties, bedrijven, maar ook cliënten/bewoners en hun naasten – gaan op visite bij zorginstellingen. Dat doen ze met een checklist op zak, de Thuis Voelen Thermometer’ die is ontwikkeld door de organisatie achter zorgvisite.nl , Publicarea. Voor meer informatie hierover www.publicarea.nl

Bookmark and Share

Internet als vliegwiel voor burgerinitiatieven


Voor wie er oog voor heeft, is het duidelijk dat er een golf aan maatschappelijke initiatieven van de grond is gekomen die met elkaar gemeen hebben dat ze gedijen buiten de invloedsfeer van overheden en instituties. Het gaat om mensen die zich, kleinschalig en op een hele praktische manier, in willen zetten voor uiteenlopende zaken als duurzame energie, meer groen of een betere zorg. Ze treffen elkaar via de sociale media of reageren op een website, organiseren zich spontaan, gaan zonder al te veel formaliteiten aan de slag. En dan blijkt er heel veel mogelijk.

De snelheid waarmee deze zelfwerkzaamheid van actieve groepen om zich heen grijpt, heeft alles te maken met de sociale media. Die media zorgen ervoor dat het verspreiden van informatie, het delen van ervaringen en het organiserend vermogen van dergelijke groepen  in een stroomversnelling terecht is gekomen. De technische mogelijkheden  brengen ook met zich mee dat de schaal van de initiatieven enorm kan variëren.
Zo heeft Transition Townshttp://transitiontowns.nl , een wereldwijd netwerk dat zich inspant voor een duurzamer samenleving, ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Er zijn plaatselijke werkgroepen die lokaal actief zijn en tegelijkertijd deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten. En is het netwerk duurzame dorpenwww.netwerkduurzamedorpen.nl , dat zijn oorsprong in Friesland vindt bij de provinciale organisatie die de belangen van kleine kernen behartigt, uitgegroeid tot een landelijk netwerk dat ideeën voor duurzaamheid uitwisselt. Het mooie van internet is dat een eenling net zo goed een sociale beweging op gang kan krijgen. En wel door slim gebruik te maken van netwerken en de potenties van het internet op een aansprekende manier te gebruiken. Nudge,  www.nudge.nl , dat zich presenteert als consumentenplatform om de verduurzaming van de samenleving te bevorderen is daar een mooi  voorbeeld van.

Zichtbaarheid is een levensvoorwaarde voor het succes van al deze initiatieven. Niet alleen door fysiek aanwezig te zijn in nabijheid van mensen, maar vooral  door aanwezig te zijn op internet en effectief gebruik te maken van de sociale media. Het netwerk en als coöperatie georganiseerde  Kracht in NLhttp://krachtinnl.nl , is juist met die bedoeling opgericht. Kracht in NL wil een podium bieden aan mensen en initiatieven die zich inzetten voor een betere samenleving. Dit komt neer op buurtzorg, wijkondernemingen, lokale energiebedrijven, privaat beheer van de buitenruimte, zorgallianties en  maatschappelijke horeca. De website van Kracht in Nl presenteert de mensen achter deze initiatieven in een portrettengalerij en zet daarnaast hun activiteiten op een rijtje. Net als bij de andere websites ontstaan er in het kielzog van zo’n site weer nieuwe activiteiten en groepen die elkaar vinden.

Bookmark and Share

Platform31 voor kennis en ervaringen over goed wonen, goed leven en goed werken


platform31logoPlatform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze houden zich kort gezegd bezig met goed wonen, goed leven en goed werken in steden, regio´s, dorpen en wijken. Dit landelijke platform legt verbindingen tussen kennis uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken van professionals en organisaties. Deze worden geholpen door in te spelen op nieuwe sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Die kennis wordt verspreid in de vakwereld, in opleidingen en via congressen en excursies. Ook de website is een instrument om de kennis met een breder publiek te delen: www.platform31.nl

Met een blik op de website is in één oogopslag duidelijk wat de hoofdvelden zijn van het werkterrein dat Platform31 wil bestrijken: economie, sociaal, wonen en ruimte. Als we doorklikken naar het programma sociaal, dan zijn hier welzijn & integratie en veiligheid de overkoepelende thema´s. Bij welzijn en integratie gaat het om uiteenlopende onderwerpen als spanningen en conflicten in buurten, vraagstukken rondom de Wmo en de sociale positie van nieuwe arbeidsmigranten. Onder de noemer veiligheid valt een Veiligheidsmonitor en onderzoeken die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking op dit terrein. Voor meer informatie: http://www.platform31.nl/sociaal

Een interessant onderdeel van dit programma is het Kennis- en experimentenprogramma Langer thuis, dat Platform31 de komende twee jaar samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie uitvoert. In opdracht van de ministeries van BZK en VWS is dit programma bedoeld om lokale partijen te faciliteren bij hun zoektocht naar nieuwe oplossingen. Er zijn twee vraagstukken die in landelijke Praktijkwerkplaatsen eerst uitgediept en doorgesproken zullen worden, alvorens er gestart zal worden met experimenten in de praktijk. Hieronder in het kort de twee vraagstukken.

 1. Voorbij het verzorgingshuis!

Hier wordt gekeken naar de kansen om betaalbare vormen van verzorgd wonen te ontwikkelen in de bestaande woonvoorraad. Ook kijken ze naar de sociale functie van het verzorgingshuis en op welke manier de zelfredzaamheid van ouderen daar bevorderd kan worden.

 1. Het nieuwe samenspel.

Hier gaat het om lokale initiatieven waarbij particuliere ondernemers en burgerinitiatieven samen een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor langdurige zorgvragers. En een reeks vragen over de rol die hierbij is weggelegd voor de overheid.

Voor meer informatie: www.platform31.nl/sociaal/langer-thuis 

 

Bookmark and Share

Aedes-ActiZ – Kenniscentrum wonen, zorg en welzijn


logokcwzAedes, vereniging van woningcorporaties, en ActiZ, organisatie van zorgondernemers, bundelen hun kennis op het terrein van wonen, zorg en welzijn in het Kenniscentrum Wonen-Zorg (Aedes-ActiZ KCWZ). Van hieruit ondersteunen zij hun achterban bij zorgorganisaties en woningcorporaties bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten. Zij worden via diverse kanalen op de hoogte gehouden: een nieuwsbrief, themabijeenkomsten, netwerkvorming, onderzoek, excursies, ledenservice en een goed gedocumenteerde website. Voor meer informatie: www.kcwz.nl

Onder de kop Lokale kracht is een uitgebreid dossier te vinden over burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn. Lokale kracht is in 2014 een van de speerpunten in het beleid van het kenniscentrum staat vermeld in het werkplan. Zie hiervoor verder de link: www.kcwz.nl/doc/nieuws/Werkplan_2013-2014_klein.pdf

Het KCWZ zegt dat Lokale kracht ontstaat op het moment dat burgerinitiatieven, overheid en organisaties elkaar weten te vinden in wonen, welzijn en zorg. In het werkplan staat dat het Kenniscentrum participeert in nieuwe netwerken tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, helpt kennis te ontwikkelen en de betrokken partners samen brengt tijdens een jaarlijkse congres Lokale Kracht. Voor het dossier Lokale krachtwww.kcwz.nl/lokale-kracht

Bookmark and Share

Bouwstenen voor Sociaal


Agenda

Bouwstenen voor Sociaal is een platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed. De professionals in dit netwerk zorgen voor verbindingen tussen uiteenlopende sectoren als onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en de zorg. Het platform is ook medeorganisator van een keur aan bijeenkomsten om kennis te delen, verbindingen te leggen en initiatieven te lanceren. Die uitwisseling gebeurt ook via digitale nieuwsbrieven en een LinkedIn groep met ruim 1100 deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten, corporaties, scholen en de maatschappelijke dienstverlening. Het platform is breed samengesteld en timmert stevig aan de weg, zoals blijkt uit de hoeveelheid aan activiteiten op de Agenda maatschappelijk vastgoed voor 2014. Een werkagenda die Bouwstenen voor sociaal jaarlijks samen met de netwerkpartners opstelt.

Bouwstenen voor sociaal  is heel toegankelijk en de veelheid aan thema’s is een afspiegeling van het netwerk dat Bouwstenen opgebouwd heeft. Aan de actuele kwesties is af te lezen dat men zowel bij het maatschappelijk vastgoed als het sociaal domein de vinger aan de pols heeft. Een goed voorbeeld van dit laatste is de publicatie Reisgids maatschappelijke voorzieningen, een praktische handleiding om na te denken over hoe toereikend de lokale voorzieningen zijn. En om in gesprek te gaan over de vraag hoe het anders kan. Deze publicatie is te bestellen of te downloaden op de website.

Zie: http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bookmark and Share

Tijd voor samen


cover klein kinnlHet weblog Tijdvoorsamen.nl biedt informatie over een vijftal domeinen waarbij de relatie tussen samenleving en overheid aan het veranderen is. In vijf afzonderlijke edities biedt dit blog praktijkvoorbeelden, interviews en een overzicht van de actuele ontwikkelingen. Van elke editie is een pdf-versie beschikbaar. Het weblog is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per editie is samengewerkt met een prominente partner uit het betreffende domein:

Zie weblog: www.tijdvoorsamen.nl

Hieronder informatie over de vijf afzonderlijke edities:

Wijkondernemingen
Over initiatieven van bewoners in hun eigen buurt, ze streven naar financiële   onafhankelijk, beheren hun eigen budget en zetten de winst in voor hun buurt. Met hun activiteiten leveren ze een bijdrage aan hun dorp of wijk.  Partner van BZK is: Aedes.

Te downloaden editie: http://www.tijdvoorsamen.nl/art/OndernemenINdeWIJK.pdf

De rol van de raad
Voor gemeenteraadsleden is het van belang dat ze weten welke initiatieven er in hun gemeente zijn. Dat ze de mogelijkheden kennen om daar ruimte voor te bieden met hun beleid. En waar nodig initiatieven kunnen faciliteren. In deze editie krijgen raadsleden ook praktische tips aangereikt. Partner is: de Vereniging van Griffiers

Te downloaden: http://www.tijdvoorsamen.nl/art/uploads/files/2-RolVanDeRaad-DEF-web.pdf

Gemeente & gemeenschap
In deze editie wordt stilgestaan bij de houding die de gemeente kan aannemen als zich initiatieven aandienen. Ze moeten loslaten, ruimte geven en faciliteren, is de boodschap. Maar hoe doe je dat? Partner is: VNG

Te downloaden:
http://www.tijdvoorsamen.nl/art/uploads/files/3-Gemeente%20en%20Gemeenschap-web.pdf

Burgercoöperaties in opkomst
De coöperatie is in opmars als organisatievorm voor energie- en zorgprojecten die burgers collectief opzetten. Deze editie presenteert aansprekende praktijkvoorbeelden en geeft inzicht in de financieringsmiddelen en andere rechtsvormen waar de initiatiefnemers ook voor kunnen kiezen.

Partner is: Netwerk platteland

Te downloaden:  http://www.tijdvoorsamen.nl/burgercooperaties-in-opkomst

Kracht in Nederland
Ooit werd het informele economie genoemd, mensen die onderling afspraken maken over het gebruik van een deel-auto, een groep die zaken met elkaar regelen via een ruilsysteem of een eigen munt. Dergelijke netwerken hebben een vlucht genomen. Het Repaircafé is een treffend voorbeeld;  het eerste ging in 2009 van start, inmiddels telt ons land er 160. KrachtinNL is een online platform dat die initiatieven zichtbaar maakt op een site waar portretten en initiatieven worden geëtaleerd.

Partner is: Kracht in NL

Te downloaden: http://www.tijdvoorsamen.nl/kracht-in-nederland

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives