Mezzo: Landelijke vereniging voor mantelzorgers


logo_mezzoMezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Dat is iedereen die zorgt voor een familielid, buur, of vriend, dan wel ‘gewoon’ uit solidariteit. Het aantal mensen dat zich op deze manier inzet is heel hoog, zo’n 80% van alle zorg die thuis wordt gegeven, is afkomstig van meer dan 3 miljoen mensen. Mezzo is landelijk de schakel die deze mensen met elkaar verbindt, en werkt landelijk, provinciaal en op lokaal niveau samen met organisaties en overheden. Er zijn ongeveer 8.000 mantelzorgers en ruim 330 lokale en regionale organisaties lid van Mezzo.

Voor meer informatie: www.mezzo.nl

Bookmark and Share

CoE Krachtige Kernen


Het Centre of Expertise Krachtige Kernen is een samenwerkingsverband van acht lectoraten, vijf kenniscentra, een expertiseteam en externe partners. Het is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met als doel het ondersteunen van overheden, instellingen, professionals en burgers om kleine kernen toekomstbestendig te maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De behoeften van de burger zijn leidend. Dat doet Krachtige Kernen door het samenbrengen van burgers, professionals en onderwijs.

Veel kleine dorpen in de Gelderse regio zitten in de hoek waar de klappen vallen, ze hebben te maken met knelpunten als bevolkingskrimp, jeugd die vroeg of laat naar de stad trekt en vergrijzing. Maar geen dorp is hetzelfde en per dorp moet gekeken worden welke aanpak hier het beste past. Met een bundeling van uiteenlopende vakgebieden wil het onlangs gestarte expertisecentrum ondersteuning op maat bieden.

Voor meer info: http://www.han.nl/start/corporate/centres-of-expertise/krachtigekernen

 

Bookmark and Share

Marja Jager~Vreugdenhil ~ Geef ze de ruimte


`Kiemen van sociale innovatie`, noemt Marja Jager-Vreugdenhil de burgerinitiatieven die deze onderzoeker van het Centrum voor Samenleving onder de loep heeft genomen. Op zoek naar succes- en faalfactoren levert dat waardevolle aanwijzingen op voor de sterke en ook de zwakke kanten van burgerinitiatieven die zich richten op de aspecten zorg, welzijn en leefbaarheid.

Door het over kiemen te hebben, verwijst de auteur van het rapport naar de potentie van een klein en informeel burgerinitiatief dat zich werpt op een probleem waar nog geen afdoende oplossing voor gevonden is. Doorslaggevende factor voor het slagen van een burgerinitiatief is volgens Jager-Vreugdehil het enthousiasme en de gerichte focus van de initiatiefnemers. En van de kant van de gemeente is de grondhouding en de bejegening cruciaal om de bijdrage van het burgerinitiatief op waarde te kunnen schatten.

Lees verder (PDF): http://www.gh.nl/Rapport-GeefZeDeRuimteWEB.ashx

Bookmark and Share

Burgerprojecten in zorg en welzijn


Dit kennisdossier biedt een heldere en toegankelijke introductie op initiatieven die burgers nemen om samen zorg en welzijn in hun eigen omgeving te regelen. Sociale zorg, in optima forma. Het kennisdossier richt zich weliswaar op WMO-raden, maar in interessant voor een veel breder publiek.

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft antwoord op de vraag wat we onder een burgerproject in zorg en welzijn moeten verstaan en waarom dit juist nu zo in opkomst is. Maar ook welke factoren het succes en mislukking ervan in de hand werken. Aan de hand van die factoren is een lijstje met praktische tips opgesteld voor WMO-raden en belangenbehartigers.
In het tweede deel worden ter inspiratie een zevental praktijkvoorbeelden toegelicht. En zijn verwijzingen te vinden naar publicaties en websites met verdere informatie over burgerprojecten die het terrein van zorg en welzijn bestrijken.

Lees verder (PDF): http://www.zorgbelanggelderland.nl/kennisdossier-3-burgerprojecten-3.pdf

Bookmark and Share

Ruimtevolk


Ruimtevolk is een platform dat zijn wortels heeft in de planologie, stedenbouw en architectuur. Daar laten ze  het niet bij, als netwerkorganisatie leggen ze op een aanstekelijke manier verbindingen naaruiteenlopende maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid en duurzaamheid. En bij krimp kijken ze bijvoorbeeld ook naar  de samenhang met sociale, culturele en economische aspecten. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Ruimtevolk daarom een kennisprogramma ontwikkeld om kennis en ervaringen rondom bottom-up initiatieven, waaronder op het terrein van zorg en welzijn, in zogeheten krimp- en anticipeergebieden.
Meer hierover: http://bottomup.ruimtevolk.nl/overzicht/nieuws

Ruimtevolk organiseert congressen en Labs, brengt publicaties uit en heeft een webmagazine. Het zijn evenzoveel manieren waarop zij verbindingen leggen tussen mensen uit verschillende disciplines en partijen. Het webmagazine Ruimtevolk biedt een podium voor verkennende en beschouwende blogs van kritische deskundigen over actuele en nieuwe ruimtelijke thema’s. Aangevuld met berichten over interessante activiteiten, publicaties en andere artikelen/blogs.

Voor meer informatiehttp://ruimtevolk.nl/ruimtevolk

Bookmark and Share

In voor zorg


In het kader van het programma In voor zorg! bieden het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, innovatieve trajecten aan voor de verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, thuiszorg en langdurige GGZ. Daarbij gaat het om vier thema’s: bedrijfsvoering, professionals, technologie en samenwerking.
In voor zorg! is er voor bestuurders, professionals en medewerkers van zorgorganisaties, overheden en regelgevende instanties die betrokken zijn bij de langdurige zorg.
De website In voor zorg! is heel toegankelijk voor wie op zoek is naar tools, praktijkvoorbeelden, informatie en actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg.

Zie: www.invoorzorg.nl

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives