שיר פטריוטי – Patriotic Poem

No Comments yet

Ronnie Someck. Ills. Joseph Sassoon Semah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיר פטריוטי

ֲאנִי ִעיָרִקי-ִפּיָג’ָמה,ִאְשִׁתּי רוָֹמנִיָּה
וְַהַבּת ֶשָׁלּנוּ ִהיא ַהַגּנָּב ִמַבְּגָדד.
אָמּא ֶשִׁלּי ַמְמִשׁיָכה ְלַהְרִתּיַח ֶאת ַהְפָּרת וְַהִחֶדֶּקל, ֲאחוִֹתי ָלְמָדה ְלָהִכין ִפּירוְּשִׁקי ֵמִאמּוֹ ָהרוִּסיָּה ֶשׁל ַבֲּעָלהּ.
ֶהָחֵבר ֶשָׁלּנוּ, ָמרוֹקוֹ-ַסִכּין, תּוֵֹקַע ַמזְֵלג
ִמְפָּלָדה נְְגִלית ְבָּדג ֶשׁנּוַֹלד ְבּחוֵֹפי נוְֹרֶבְגיָה. ֻכָּלּנוּ פּוֲֹעִלים ְמֻפָטִּרים ֶשׁהוְּרדוּ ִמִפּגּוֵּמי ַהִמְּגָדּל ֶשָׁרִצינוּ ִלְבנוֹת ְבָּבֶבל.
ֻכָּלּנוּ ֲחנִיתוֹת ֲחֻלדּוֹת ֶשׁדּוֹן ִקישוֹט ֵהִעיף
ַעל ַטֲחנוֹת ָהרוַּח.
ֻכָּלּנוּ ֲעַדיִן יוִֹרים ְבּכוָֹכִבים ְמַסנְוְֵרי ֵעינַיִם ֶרַגע ִלְפנֵי ֶשֵׁהם נְִבָלִעים
ִבְּשִׁביל ֶהָחָלב.

PATRIOTIC POEM

I’m a pajama Iraqi, my wife’s a Romanian gal
and our daughter is the thief of Baghdad.
My mother still boils the Euphrates and the Tigris,
my sister has learned how to make piroshki
from her Russian mother-in-law.
Our friend, a knife Moroccan, stabs an English
steel fork into a fish born on Norwegian shores.
All of us are workers sacked from the scaffoldings
of the tower we wanted to build in Babel.
All of us are rusty spears
that Don Quixote threw at the windmills.
All of us are still shooting at dazzling stars
a moment before they are swallowed up
into the Milky Way.

Translated by Vivian Eden

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 14 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives