Dat sei Springsteen

De vertaling van Also sprach Zarathustra naar het Fries van Eric Hoekstra lag al maanden te wachten.
Die vertaling verscheen overigens in 2000. Maar ik kocht het boek pas vorig jaar. Sommige dingen hebben nu eenmaal tijd nodig.
Gisteravond was het zover.

Het was lang geleden dat ik een Friestalig boek las.
Dat sei Zarathustra laat zien hoe mooi, raak, bloemrijk en suggestief het Fries kan zijn.

 

Te fier fleach ik de takomst yn; ôfgriis kaam my oer it mad.
En doe’t ik om my hinne seach, sjoch, doe wie de tiid myn iennichste tiidgenoat.
Doe fleach ik werom, op hûs oan, en hieltyd hastiger.
Sa kaam ik by jim, hjoeddeistigen, en yn it lân fan beskaving.
Foar it earst soe ik each foar jim ha, en nocht. Ja, mei langst yn it hert kaam ik del.
Mar wat barde my? Hoe bang ik ek wie, ik moast laitsje!
Nea seagen myn eagen sa’n bûntspikkelige grimel-grammel.

Natuurlijk riep het lezen ook herinneringen op aan de tijd dat Fries gewoon was voor me. Er was niks anders.
Waarom ik bij bovenstaand citaat aan Bruce Springsteen moest denken, is een vraag waarover ik niet na ga denken.

I had skin like leather and the diamond-hard look of a cobra
I was born blue and weathered but I burst just like a supernova
I could walk like Brando right into the sun, then dance just like a Casanova
With my blackjack and jacket and hair slicked sweet
Silver star studs on my duds, just like a Harley in heat
When I strut down the street, I could feel its heart beat
The sisters fell back and said, “Don’t that man look pretty”
The cripple on the corner cried out, “Nickels for your pity”
Then gasoline boys downtown sure talk gritty
It’s so hard to be a saint in the city

Nea seagen myn eagen sa’n bûntspikkelige grimel-grammel.


Friedrich Nietzsche – Dat sei Zarathustra. In boek foar alleman en foar gjinien. Oerset troch Eric Hoekstra.
Utjouwerij Bornmeer Ljouwert 2000. ISBN 90 5615 041 3

Bruce Springsteen – It’s Hard to Be a Saint in the City – 1973