Slow social work in Rotterdam ~ als antwoord op het tandeloos welzijnswerk

cover_Het_belang_van_slow_social_work_234wr-1433425279Typisch Rotterdams zoals ze daar het beleid in de sociale sector weer eens stevig op de schop nemen. Deze keer om plaats te maken voor Welzijn Nieuwe Stijl. Platform 31 wijst in het rapport Het belang van slow social work op de tandeloosheid van de opeenvolgende beleidswisselingen in het sociaal domein. En ziet veel meer in een organische verandering met een bescheiden rol voor professionals. Samenlevingsopbouw nieuwe stijl, slow social work op zijn Rotterdams.

Werkelijk elke gemeente in ons land worstelt er mee: de transitie, en de transformatie voor wie hogere ambities heeft met het sociaal domein. Het is work in progress, niemand kan voorzien hoe deze omslag in zorg en welzijn precies zal uitpakken. Wel lopen er diverse onderzoeken, evaluaties, enquêtes en worden er statistische gegevens verzameld. Vaak zijn het dagkoersen, cijfers die nog weinig houvast bieden en bespiegelingen die in het gunstigste geval te bestempelen zijn als educated guesses. Dan zijn er nog de succesverhalen, best practices en handzame lijstjes met tips die instant succes in het vooruitzicht stellen. Wat in veel publicaties onvoldoende tot zijn recht komt is de gelaagdheid van de materie, in het bijzonder de dilemma’s en tegenstrijdigheden die gepaard gaan met zo’n omslag. Het is lastig om deze complexiteit op een toegankelijke manier uiteen te zetten.
De publicatie Het belang van slow social work van Platform31 is een mooi tijdsdocument over het Rotterdamse welzijnswerk waar het roer voor de zoveelste keer om moet. De auteurs Radboud Engbersen en Tineke Lupi doken in beleidsrapporten, spraken over een langere periode met bestuurders, ambtenaren, professionals en vrijwilligers. Ze keken ter plekke en spraken met direct betrokkenen. Hun keuze om buurthuizen en religieuze gemeenschappen onder de loep te nemen, is een gouden greep. Daar leggen ze de Achilleshiel van het welzijnswerk bloot, en sprokkelen er de bouwstenen voor een andere benadering: het slow social work.

Retorische beleidstaal
Rotterdam heeft een traditie hoog te houden als het gaat over sociale uitvindingen: Duimdrop, Opzoomeren, Mensen maken de stad, Perron Nul, de inzet van mariniers, het Kwaliteitspanel, de APK-projectgarage, Topscore, om zo maar eens wat voorbeelden te noemen. Een kwart eeuw geleden werd de spraakmakende Rotterdamse versie van sociaal vernieuwen zelfs tot kabinetsbeleid verheven. Engbersen en Lupi volgen het beleidsspoor van de afgelopen 25 jaar en lichten er een rode draad uit die ondanks alle wisselingen in het beleid, steeds weer de kop op steekt: de rol van de burger als gangmaker voor sociale veranderingen. De jongste beleidsrapporten, – met termen als eigen kracht, zelfredzaamheid, burgerkracht en zelforganisatie -, wijzen opnieuw in die richting. En ook uit dit rapport blijkt dat het een hardnekkige kwestie is om de regie echt in handen te leggen van burgers. De auteurs concluderen : ‘…dat de veranderingen in het welzijnswerk zich vooral op institutioneel niveau tussen de overheid en welzijnsinstellingen afspelen.’ Saillant is dat bestuurders en ambtenaren de mentaliteit van de burgers en het gebrek aan kennis van het beleid, als oorzaken aanwijzen waarom de beleidsvoornemens maar niet aarden. En de burgers die wel actief worden, krijgen het verwijt dat ze zich alleen inzetten voor de eigen groep, in plaats van de buurt in zijn geheel. Zoveel wantrouwen jegens de eigen burgers zegt wel iets over het retorisch gehalte van hun beleidsnota’s. Read more

Bookmark and Share

Gonzo: The Life And Work Of Dr. Hunter S. Thompson

(Trailer)

Magnolia Pictures – HDNet Films
Directed by Alex Gibney. Produced by Alex Gibney, Graydon Carter, Jason Kliot, Joanna Vicente, Allison Ellwood, Eva Orner.
Narrated by Johnny Depp.

Bookmark and Share

Glass negatives ~ Spain 1930s

SpanjeFilm2

From a collection of glass negatives: Spain 1930s.
We appreciate any information you may have about when and where exactly this photo was taken.

Bookmark and Share

Coursera ~ We Provide Universal Access To The World’s Best Education

keyboardCoursera is an education platform that partners with top universities and organizations worldwide, to offer courses online for anyone to take.

The Coursera experience
It’s simple. We want to help you learn better and faster. That’s why we designed our platform based on proven teaching methods verified by top researchers.Here are 4 key ideas that were influential in shaping our vision:
– Effectiveness of online learning
– Mastery learning
– Peer assessments
– Blended learning

Go to: https://www.coursera.org/

Bookmark and Share

Riding The Transitional Rollercoaster ~ The Shifting Relationship Between Civil Society And The Constitution In Post-Apartheid South Africa

SahaSouth Africa is fast approaching the 20th anniversary of the formal adoption of its Constitution. Not only does this provide an opportune moment to critically reflect on how this widely celebrated Constitution has shaped South Africa’s overall political, economic and social journey, but also on the path that the consequent relationship between the Constitution and civil society has travelled.

Casting our minds back to a time before the 1994 democratic breakthrough reminds us that the central political, social, economic and cultural edifice of the apartheid system in South Africa was built on the racialised foundation of a legally-framed, institutionalised violation of basic human rights. Indeed, the struggle against apartheid was, at its core, a struggle for the democratic reclamation of those human rights, whether civil-political or socio-economic. It was the popular strength and depth of this struggle that was primarily responsible for bringing an end to the apartheid system and ushering in a new democratic dispensation.

Within this historical setting then, it makes sense that one of the key requirements of a postapartheid South Africa would be to lay down a new foundation; a deracialised, legally-framed and institutionalised affirmation of basic human rights. The adoption in 1996 of South Africa’s new Constitution, containing a specific ‘Bill of Rights’ as well as the institutional architecture of a democratic system, represented the foundational layer of such an affirmation. The underlying rationale being that all the rights contained therein are, in and of themselves, basic human rights that are inherent, universal, inalienable and indivisible to every human being (in this case, as applied specifically to those living in South Africa).

Regardless of the historic and ongoing debates (some of which will be touched on later in this report) around whether South Africa’s Constitution and constitutional framework represent a legalinstitutional affirmation of basic human rights or alternatively, a well- constructed ‘mask’ that affirms and entrenches the social and economic status quo, the fact is that 20 years on the Constitution remains essential to any serious analysis and understanding of South Africa’s developmental journey. Central to that journey is the relationship between the Constitution and civil society.

It is within such a contextual frame that this report is located. Conceived as one component of a multi-faceted research and archival project through the South African History Archive (SAHA), the primary aim is to explore the changing relationship between civil society and the South African Constitution. The core material used derives from thirty-three interviews conducted with leaders of a range of civil society organisations (CSOs) as well as individual activists, academics and lawyers [see list of interviewees at end of document]. Taken together, the interviews cover the three main ‘sectors’ of civil society which this research targets – namely:
– legal / litigation;
– NGO / academic;
– community / union / activist.

The interviews have been complemented by desktop research on crucial constitutional rights cases that have come before the Constitutional Court as well as relevant academic, legal and activist materials written over the past two decades on civil society’s commentary on, outreach / advocacy about and interactions with, the Constitution.
Key issues informing this research are:
– The impact of the Constitution on the work of civil society;
– The changing attitudes of civil society towards, and levels of trust in, the Constitution;
– The extent to which the Constitution is accessible to civil society as a tool for transformation.

Download from: http://www.saha.org.za/transitional_rollercoaster.htm

The report is now available as a free download from the SAHA website, as are the transcripts of the interviews (now archived in SAHA Collection AL3287: The Constitution and Civil Society Project Collection.) You do have to be registered with the SAHA site to download publications and archival materials – one of the slight annoyances with being an organisation that has liberation struggle materials with complex copyright considerations as part of our archives (but it is quick and easy to register here, if you haven’t before – http://www.saha.org.za/users/register.php )

Bookmark and Share

Nu de wipkip en de hangplek voor de jeugd er verlaten bijliggen ~ De buurt als vitale omgeving voor ouderen

Foto: www.kennislink.nl

Foto: www.kennislink.nl

De vragen en dilemma’s die de vergrijzing oproept, reiken verder dan alleen betaalbare zorg. Zelfredzaam zijn is essentieel voor ouderen. Ondanks noodzakelijke zorg willen ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wat daaraan bijdraagt zijn plekken om andere mensen te ontmoeten, een omgeving waar wat te beleven valt en voorzieningen binnen handbereik. Want ouderen die vaker de deur uit gaan, zijn zelfredzamer en blijven langer thuis wonen. De buurt doet er weer toe.

Nederland vergrijst in rap tempo. De komende 25 jaar nemen zeventig plussers het grootste deel van de bevolkingsgroei voor hun rekening. In percentages stijgt hun aantal van 17 % dit jaar naar 25 % in 2040. Over 15 jaar is één op de vier Nederlanders ouder dan 70 jaar. Vooruitlopend op een alsmaar uitdijende vraag naar zorg, sleutelt de overheid alvast stevig aan ons zorgstelsel. Verzorgingshuizen gaan dicht en er vindt een verschuiving plaats naar ambulante zorg aan huis. Daarmee wordt ingehaakt op de wens van het gros van de ouderen. Die stellen de pijnlijke beslissing om op hun oude dag te verkassen naar een zorgvoorziening het liefst zo lang mogelijk voor zich uit. Er is inmiddels een waaier aan mogelijkheden voorhanden om  zelfstandig thuis te blijven wonen: hulp aan huis, aanpassingen aan de woning, domotica voor zorg op afstand en het inschakelen van familie en vrienden. Maar ondanks de beschikbaarheid van al deze mogelijkheden, zal de zorg de komende decennia onder druk blijven staan. Financieel, omdat de leeftijdsgroep in omvang zo sterk aan het toenemen is. Een andere reden is dat wij de komende decennia rekening moeten houden met een generatie ouderen die uit ander hout gesneden is. De impact daarvan zou wel eens groter kunnen zijn dan nu is te voorzien.

Ander slag ouderen
De nieuwe lichtingen zeventig plussers zijn babyboomers die dank zij gestegen welvaart gemiddeld genomen vitaler zijn, sportiever en langer gezond. Kritischer ook dan vorige generaties, opgegroeid in de zestiger jaren. Vrouwen hebben de emancipatie en een eigen carrière achter de rug, konden zich losmaken uit knellende tradities. Terwijl de groeiende groep migranten op oudere leeftijd hun traditionele wortels juist meer zijn gaan koesteren. Komende generaties ouderen zullen meer divers zijn met een steeds grotere variatie aan levensstijlen. En de hang naar autonomie en zelfredzaamheid zal een veel belangrijker rol spelen dan tot nu toe het geval was. Ook als zich ouderdomskwalen aandienen. Ze zijn over het algemeen koopkrachtiger en daardoor beter is staat om hun eigen oplossingen te regelen en daar soms ook zelf voor te betalen. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Door de veranderingen in de zorg staan de zorgvoorzieningen en de professionele hulp sterk in de belangstelling. Dat heeft alles te maken met de stijgende zorgkosten die op ons afkomen. Want de komende generaties staan op het punt om heel oud te worden. Met als belangrijkste verschil dat ze op een andere manier oud willen worden. De clichés van volle zalen met bejaarden aan de bingo en grijze mannen in rokerige biljartzalen, is achterhaald. De zeventigplusser van nu en straks is kieskeuriger, stelt andere eisen en is ook individueler ingesteld. De vraag is of daar wel voldoende rekening mee gehouden wordt?

Paradigmawisseling
De discussie over de veranderingen in de zorg gaat met name over de financiële houdbaarheid en de ingrepen in het zorgstelsel. Voorzieningen in de zorg zijn gestoeld op de lichamelijke en fysieke beperkingen die mensen op leeftijd ondervinden en bieden ter ondersteuning een passend zorgaanbod. In dit artikel benaderen we de gevolgen van vergrijzing vanuit een breder kader dan alleen de zorg. In plaats van een toenemende behoefte aan zorg, nemen we de wensen en de capaciteiten van ouderen als uitgangspunt. Met als doel op langere termijn om ouderen zo lang mogelijk vitaal en zo zelfredzaam als maar kan, deel te laten nemen aan het dagelijks leven. Want daar is het de nieuwe generatie ouderen om te doen, die wil ook in hun derde levensfase de regie niet zo maar uit handen geven. De komende generatie ouderen zal, ook wanneer zich lichamelijke en geestelijke beperkingen aandienen, veel langer de behoefte hebben om maatschappelijk actief te blijven en aan het openbare leven deel te nemen. Dit brengt met zich mee dat we met een andere blik naar de gevolgen van vergrijzing moeten kijken. En voorwaarden moeten creëren die dit mogelijk maken. In het Engels wordt deze aandacht voor een actieve en gezonde oude dag aangeduid als healthy aging. Read more

Bookmark and Share
image_pdfimage_print

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives