Van ellende edel ~ Bibliografie

Abrams, M.H. – 1953 The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition. Oxford University Press. Londen / Oxford / New York.
Akker, W.J. van den – 1984 ‘En marche vers le ciel. Over “Het lied der dwaze bijen”’. In: De revisor 11 (1984) 4 (aug): 72–79,85.
Akker, W.J. van den – 1985 Een dichter schreit niet. Over de versexterne poëtica van M. Nijhoff. 2 dln. Proefschrift Utrecht. Veen. Utrecht.
Akker, W.J. van den – 1987 ‘De schrijver in een impasse; over “De schrijver” van M. Nijhoff (I)’. In: De nieuwe taalgids 80 (1987) no. 5: 386–406.
Akker, W.J. van den en G.J. Dorleijn – 1985 ‘Stemmen uit de redactie. Een documentatie over het redactiebeleid van De gids tussen 1916 en 1926’. In: W.J. van den Akker e.a. (red.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. Veen. Utrecht / Antwerpen: 146–177.
Anbeek, T. – 1996 Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. Amsterdam University Press. Amsterdam.
Anbeek, T. – 1999 Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885–1985. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen. 5de, herz. dr. (1ste dr. 1990).
Bai Juyi – 2001 Gedichten en proza. Vertaling en toelichting W.L. Idema. Atlas. Amsterdam / Antwerpen.
Bakker, S. – 2002 ‘J. Slauerhoff’. In: A. Zuiderent, H. Brems en T. van Deel (red.), Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. 86ste aanv., aug.
Baudelaire, Ch. – 1976 O’Euvres complètes II. Éd. C. Pichois. Gallimard. Parijs. Bibliothèque de la Pléiade no. 7].
Baudelaire, Ch. – 1995 De bloemen van het kwaad. Vertaling en commentaar P. Verstegen. Van Oorschot. Amsterdam [Franse bibliotheek – klassiek]. Tweetalige uitgave (integrale vertaling van de 2de druk van Les Fleurs du mal. Poulet-Malassis et De Broise. Parijs 1861)
Bergh, Hans van den – 2002 ‘Paul Verlaine – voorvechter van het symbolisme?’. In: De tweede ronde 23 (2002) 3 (herfst): 91–99 [Verlaine-nummer].
Bergh, Herman van den – 1918 ‘Studiën (tweede reeks) VI: Van grondslag en onderscheid’. In: Het getij 3 (1918): 192–196. Ook in: idem, Nieuwe tucht. Studiën over litteratuur. De Spieghel. Amsterdam z.j. [1928]: 7–13.Bergh, Herman van den – 1958 Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898–1936). L.J.C. Boucher. ’s-Gravenhage.
Blok, W. – 1983 P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Blok, W. en K. Lekkerkerker – 1985 Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. ’s-Gravenhage. [Achter het boek 21ste jrg., afl. 1–3].
Boeft, J. den (red.) – 1994 Denken over dichten. Dertig eeuwen poëticale reflecties. Amsterdam University Press. Amsterdam.
Boendale, J. van – 1846 Der leken spieghel, leerdicht van den jare 1330, toegekend aan Jan Deckers, klerk der stad Antwerpen. Ed. M. de Vries. Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. 3de jrg., 2de afl. Leiden.
Boots, J. – 1984 Slauerhoff en Corbière. Kandidaatsscriptie Moderne Letterkunde. Instituut voor Neerlandistiek (Universiteit van Amsterdam).
Borgers, G. – 1996 Paul van Ostaijen: een documentatie. 2 dln., Bert Bakker. Amsterdam. 2de dr., nawoord G. Buelens en E. Spinoy (1ste dr. 1971).
Bork, G.J. van en N. Laan (red.) – 1997 Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. C.J. Aarts. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. Wolters-Noordhoff. Groningen 1986).
Braak, M. ter en E. du Perron – 1962–69 Briefwisseling. Ed. H. van Galen Last. 4 dln. Van Oorschot. Amsterdam.
Braber, H. van den – 2002 Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. Proefschrift Utrecht. Vantilt. z.p. [Nijmegen].
Brandt Corstius, J.C. – 1968 Het poëtisch programma van Tachtig: een vergelijkende studie. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam [Utrechtse publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap 11].
Bronzwaer, W. – 1993a Lessen in lyriek: nieuwe Nederlandse poëtica. Sun. Nijmegen.
Bronzwaer, W. – 1993b ‘De bal krijgt medelijden met de werper’ [bespr. van R.M. Rilke, Gedichten uit de jaren 1913–1926.
Vertaling en commenaar W. Blok en C.O. Jellema. Ambo. Baarn 1993]. In: de Volkskrant, 9 juli.
Büch, B. – 1980 ‘De alchemie van het woord. De schizofrene dichter Rimbaud vertaald’. In: Vrij Nederland, 23 februari.
Büch, B. – 1985 ‘“Hij is voor mij geen dokter, geen dichter, maar mijn speelgenoot geweest”. Een gesprek met de zuster van Slauerhoff’. In: Vrij Nederland / Boekenbijlage 9 feb.: 3–4, 14.
Buelens, G. – 2001 Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Proefschrift Antwerpen. Vantilt / Kon. Acad. voor Ned. Taal- en Letterk. Nijmegen / Gent.
Bulhof, F. – 1989 ‘Quelle coïncidence’. In: T. van Helmond en J.J. Oversteegen (red.), Voor Arthur Lehning. Over anarchisme, anarcho-syndicalisme en architectuur [etc.]. Gerards & Schreurs. Maastricht: 44–50.
Calasso, R. – 2001 De literatuur en de goden. Wereldbibliotheek. Amsterdam. [Oorspr. titel: La letteratura e gli dèi, 2001].
Calis, P. – 1964 ‘J.J. Slauerhoff’. In: idem, Daling van temperatuur. 12 Nederlandse dichters 1890–1960. Bert Bakker. Den Haag. [Ooievaar 171]
Carpenter, H. – 1990 A Serious Character. The Life of Ezra Pound. Delta. New York. Herdr. (1ste dr. Boston, 1988).
Cirlot, J.E. – 1967 A Dictionary of Symbols. Routledge & Kegan Paul. Londen. 2de druk (1ste dr. 1962). [Oorspr. titel: Diccionario de simbolos tradicionales, 1958].
Claes, P. en M. Nys – 1985 ‘Pound en de Pisaanse Canto’s. In: Ezra Pound, De Pisaanse Canto’s. Ed. P. Claes en M. Nys. De Bezige Bij. Amsterdam.
Coleridge, S.T. – 2002 Twee balladen. De ballade van de oude zeeman van Samuel Taylor Coleridge en De ballade van Reading Gaol van Oscar Wilde. Vertaling W. Blok. Inleiding W. Tigges. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Corbière, T. – 1970 O’Euvres complètes. Éd. P.-O. Walzer et F.F. Burch. In: Charles Cros, Tristan Corbières, O’Euvres complètes. Gallimard. Parijs. [Bibliothèque de la Pléiade 221].
Cornelissen, M.K.A. – 2001 Poëzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten. Proefschrift UvA. Vantilt. Nijmegen.
Cornets de Groot, R.A. – 1970 ‘Met andermans veer V: Het antiplagiaat’. In: Raam (1970) 70 (dec): 25–31.
Cornets de Groot, R.A – 1981 ‘Rilke, Rilke, Rilke!’ In: Ladders in de leegte. Nijgh & Van Ditmar. ’s-Gravenhage: 57–82, m.n. 72–82.
Coster, D. (samenst.) – 1932 Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie. Van Loghum Slaterus. Arnhem. 4de, herz. en bijgew. dr. (1ste dr. 1924).
Coster, D. – 1961a Verzamelde werken. Brieven 1905–1930. Ed. H.L.T. de Beaufort. A.W. Sijthoff. Leiden.
Coster, D. – 1961b Verzamelde werken. Brieven 1931–1949. Ed. H.L.T. de Beaufort. A.W. Sijthoff. Leiden.
Coulon, M. – 1923 Le problème de Rimbaud. Poète maudit. A. Gomès. Nîmes.
Dale, Van – 1999 Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Red. G. Geerts en T. den Boom. Van DaleLexicografie. Utrecht / Antwerpen. 13de, herz. dr. (1ste dr. 1872–1874).
Décote, G. en J. Dubosclard (éd.) – 1991 Histoire de la littérature française. XIX e siècle. Hatier. Parijs.
Dicker, P. – 1986 Slauerhoff, slodderhoff: over de muze en de slordigheid van J.J. Slauerhoff. Bosbespers. Oosterbeek.
Dijk, C. van – 1992 Alexandre A.M. Stols 1900–1973 uitgever-typograaf: een documentatie. Walburg Pers. Zutphen.
Dorleijn, G.J. – 1989 Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff. de Prom. Baarn.
Dresden, S. – 1980 Symbolisme. Arbeiderspers / Wetenschappelijke uitgeverij. Amsterdam. [Synthese – stromingen en aspecten].
Droulers, Eug. – 1949 Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles. Brepols. Turnhout.
Dujardin, É. – 1921 ‘Les premiers poètes du vers libre’. In: Mercure de France. 15 maart, tome CXLVI: 577–621. Onder dezelfde titel als boek verschenen bij uitgeverij Mercure de France. Parijs 1922. [Les Hommes et les idées 31].
Eeden, F. van – 1930 Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden. Aangeboden t.g.v. zijn 70ste verjaardag 3 april 1930. Wereldbibliotheek. Amsterdam.
Eerd, K. van – 1987 ‘Jules Laforgue (16 augustus 1860 – 20 augustus 1887)’. In: De tweede ronde 8 (1987) 2 (zomer): 48–52 + 142–151.
Eggels, B. en P. van der Lecq – 1985 ‘“Wat een mens onderscheidt van beestjes is het feit dat hij cultuur bezit”. Gesprek met A.L. Sötemann’. In: Vooys 1 (1985) 1 (okt): 5–13.
Elburg, J.G. en K. Schuur (vert.) – 1949 ‘La fin’ van Tristan Corbière. In: Ad interim 5 (1949) 8/9: 228–230.
Eliot, T.S. – 1971 On Poetry and Poets. Faber & Faber. London. 6de dr. (1ste dr. 1957).
Elshout, R. – 1996 ‘Groeten uit Babylon. In het doolhof van het symbolisme’. In: Bzzlletin 25 (1996) 236/237 (meijuni): 99–110.
Endt, E. – 1986 Herman Gorter Documentatie 1864–1897. Van Oorschot. Amsterdam. 2de, zeer verm. dr. (1ste dr. 1964).
Erens, F. – 1989 Vervlogen jaren. Ed. H.G.M. Prick. Arbeiderspers. Amsterdam. 3de, geheel herz. dr. (1ste. dr. 1938) [Privé-Domein 154].
Evans, I.H. (ed.) – 1994 The Wordsworth Dictionary of Phrase & Fable. Based on the original book of Ebenezer Cobham Brewer. Wordsworth Reference. Ware (UK). Herdruk (1ste dr. 1970).
Fens, K. – 1984 De tweede stem. Querido. Amsterdam.
Fessard, L.J.E. – 1964 Jan Slauerhoff (1898–1936). Sa vie, son oeuvre. Proefschrift Parijs. A.G. Nizet. Parijs.
Fessard, L.J.E. – 1982 ‘Het doodsmotief bij Slauerhoff’. In: Juffrouw Ida 8 (1982) 2 (aug): 8–13.
Fokkema, D. en E. Ibsch – 1984 Het Modernisme in de Europese letterkunde. Arbeiderspers. Amsterdam. [Synthese – stromingen en aspecten].
Fokkema, R.L.K. – 1990 ‘Kinderen van Saturnus’. In: De nieuwe taalgids 83 (1990) 6 (nov): 481–493.
Fokkema, R. – 1999 Aan de mond van al die rivieren. Een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen.
Fontijn, J. – 1992 De Nederlandse schrijversbiografie. Hes. Utrecht. [HES Literatuur].
Fontijn, J. – 1997 Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Essays. Querido. Amsterdam.
Friedrich, H. – 1988 Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Nachwort J. v. Stackelberg. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg. 12de dr. (1ste dr. 1956).
Goedegebuure, J. – 1981 Op zoek naar een bezield verband. II: Documenten, brieven en verspreide publicaties van H. Marsman.Van Oorschot. Amsterdam.
Goedegebuure, J. – 1999 Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen. [Open Domein 35].
Gomperts, H.A. – 1981 ‘De holle man en de halve vrouw’. In: idem, Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays. Meulenhoff. Amsterdam: 76–90. Ook in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1971–1972. E.J. Brill. Leiden 1973: 3–14.
Gorp, H. van, D. Delabastita en R. Ghesquiere – 1998 Lexicon van literaire termen. Martinus Nijhoff / Wolters Plantyn. Groningen / Deurne. 7de herz. dr.(1ste dr. 1980).
Gorter, H. – 1978 Verzen. De editie van 1890. Inleiding en commentaar E. Endt. Athenaeum-Polak & Van Gennep. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. 1977).
Greshoff, J. – 1990 ‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling J. Greshoff – A.A.M. Stols. I: 1922–1941. Ed. S. Chen en S.A.J. van Faassen. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. ’s-Gravenhage. [Achter het Boek 24].
Grosskurth, Ph. – 1997 Byron. The Flawed Angel. Hodder & Stoughton. Londen.
Hadermann, P. – 1991 ‘Les métamorphoses de “Sélection” et la propagation de l’expressionnisme en Belgique’. In: J. Weisgerber (éd.), Les Avant-gardes littéraires en Belgique. Au confluent des arts et des langues (1880–1950). Labor. Brussel. [Archives du Futur]: 241–275.
Halsema, J.D.F. van – 1989 Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. Proefschrift VU Amsterdam 1986. Veen. Utrecht / Antwerpen.
Hamburger, M. – 1982 The Truth of Poetry. Tensions in Modern Poetry from Baudelaire to the 1960s. Methuen. Londen / New York. Herdr. (1ste dr. Weidenfeld & Nicholson. Londen 1969).
Hamel, H. – 2003 Het journaal van Hendrick Hamel: de verbazingwekkende lotgevallen van Hendrick Hamel en andere schipbreukelingen van het VOC-schip de Sperwer in Korea (1653–1666). Vertaling, inleiding en toelichtingen H. Savenije. Donker. Rotterdam. [Oorspr. uitgave: Van de ongeluckighe voyagie van ‘t jacht de Sperwer van Batavia ghedestineert na Tayowan in ‘t jaer 1653, en vand daer op Japan. Jacob van Velsen. Amsterdam 1668.]
Hamel, A.G. van – 1902 ‘Fransche symbolisten’. In: De gids 66 (1902) I: 407–442 en II: 448–489.
Hazeu, W. – 1995 Slauerhoff. Een biografie. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen. (3de dr. 1998) [Open Domein 28].
Heerikhuizen, F.W. van – 1963 Albert Verwey. Desclée de Brouwer. z.p. [Brugge]. [Literaire ontmoetingen 48].
Hellemans, D. – 1991 ‘Être ou ne pas être… surréaliste: coordonnées du surréalisme en Flandre’. In: J. Weisgerber (éd.), Les Avant-gardes littéraires en Belgique. Au confluent des arts et des langues (1880–1950). Labor. Brussel. [Archives du Futur]: 373–418.
Hellens, F. – 1957 Le Dernier Disque Vert. Hommage à Franz Hellens. Éd. J. Paulhan. Albin Michel. Parijs.
Heumakers, A. – 1983 ‘Een feest als inspiratiebron voor ’n boek’ [bespreking van de vertaling van William Beckfords Vathek]. In: de Volkskrant, vrijdag 7 januari.
Heumakers, A. – 1995 ‘Mompelend een kabbalistische sensatie ondergaan. De grenzeloze ambities van Stéphane Mallarmé’ [bespreking van Paul Bénichou, Selon Mallarmé, en S. Mallarmé, Correspondance complète 1862–1871]. In: de Volkskrant, vrijdag 11 augustus.
Heynders, O. – 1995 ‘De toekomst van het poëtica-onderzoek: problemen van een reconstructieve-institutionele benadering’. In: Spektator 24 (1995): 3–20 (reactie op Van Rees en Dorleijn 1994).
Hölderlin, F. – 1988 Gedichten. Vertaling en commentaar Ad den Besten. de Prom. Baarn.
Hoetink, B. (red.) – 1920 Verhaal van het vergaan van het jacht De Sperwer [etc.]. ’s-Gravenhage. Martinus Nijhoff. [Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, XVIII].
Holmes, R. – 1985 Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer. Penguin Books Ltd. Harmondsworth.
Holmes, R. – 1989 Coleridge. Early visions. Hodder & Stoughton. London etc.
Janssens, M. – 1992 ‘J.J. Slauerhoff en Columbus’. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie der Nederlandse Taal- & Letterkunde 2/3: 209–218. Ook in: idem, Met groter L. Van Couperus tot Claus. Davidsfonds / Clauwaert. Leuven 1994: 93–104.
Jessurun d’Oliveira, H.U. – 1967 Vondsten en bevindingen. Essays over Nederlandse poëzie. Polak & Van Gennep. Amsterdam. [Kartons].
Jorna, R.B.J. – 1982 Slauerhoff als criticus bij de Nieuwe Arnhemsche courant. Doctoraalscriptie. Instituut voor Neerlandistiek (Universiteit van Amsterdam).
Kalff jr., G. – 1923 De sage van den Vliegenden Hollander. Naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. W.J. Thieme & Cie. Zutphen.
Kamerbeek jr., J. – 1966 Albert Verwey en het nieuwe classicisme. “De richting van de hedendaagsche poëzie” (1913) in zijn internationale context. Proefschrift Utrecht. Wolters. Groningen. [Studia Litteraria Rheno-Traiectina IX].
Kapteijns, H.M. – 1949 Autonome dichters. Typen van poètes maudits. Proefschrift Nijmegen. Dekker & Van de Vegt. Utrecht [etc.].
Kelk, C.J. – 1968 Ik keek alleen. Desclée de Brouwer. Brugge / Utrecht. [Open-kaart].
Kelk, C.J. – 1981 Leven van Slauerhoff. Bzztôh. ’s-Gravenhage. 2de dr. (1ste dr. Van Kampen. Amsterdam 1959) [Forum Haganum 14].
Kellendonk, F. – 1992 Het complete werk. Meulenhoff. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. 1992).
Kermode, F. en J. Hollander (ed.) – 1973 The Oxford Anthology of English Literature. Volume II: 1800 to the Present. Oxford University Press. New York / Londen / Toronto.
Kinker, J. – 1982 De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker. Ed. G.J. Vis. Martinus Nijhoff. ’s-Gravenhage. [Nijhoffs Nederlandse Klassieken].
Kleinrensink, G.J. – 1992 ‘Het gedicht als woning of als kraakpand. Over de poëtica van J. Slauerhoff’. In: Preludium 8/9 (1992) 4/1: 44–57.
Kloos, W. – 1891 ‘Nieuwste Fransche letteren’. In: De nieuwe gids 6 (1891) 4 (april): 75–91.
Komrij, G. – 1996 ‘In liefde bloeyende: “In memoriam mijzelf”’. In: NRC Handelsblad, 1 augustus. [Achterpagina].
Komrij, G. – 1999 ‘Trou moet blijcken’. In: NRC Handelsblad, 1 april. [Achterpagina].
Kramer, J.G. – z.j. [1911] Dertien jaar krijgsgevangen. Gebr. Kluitman. Alkmaar.
Krijger, E. – 2003 Slauerhoff in zelfbeelden. Atlas. Amsterdam / Antwerpen.
Kroon, D. (samenst.) – 1981 Ik had het leven me anders voorgesteld. J. Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen. Bzztôh. ’s-Gravenhage.
Kroon, D. (samenst.) – 1982 Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff. Bzztôh. ’s-Gravenhage.
Kroon, D. (samenst.) – 1985 Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff. Bzztôh. ’s-Gravenhage.
Laan, K. ter – 2003 Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Spectrum. Utrecht. 25ste dr. (1ste dr. Van Goor. ’s-Gravenhage 1950).
Lautréamont, C. de – 1980 De zangen van Maldoror. Vertaling C.N. Lijsen. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. 3de dr. (1ste dr. De Bezige Bij, 1962).
Lehning, A. – 1955 Brieven van Slauerhoff. A.A.M. Stols. ’s-Gravenhage.
Lehning, A. – 1979 ‘Een land nog niet in kaart gebracht’. In: idem, De draad van Ariadne. Essays en commentaren 1. Het Wereldvenster. Baarn: 45–54. 2de druk (1ste dr. Polak & Van Gennep. Amsterdam 1966). Eerder verschenen in Maatstaf, mei 1962.
Lehning, A. – 1980 ‘De dichter en de politiek. Een aantekening over Marsman en Rilke’. In: idem, Ithaka. Essays en commentaren 2. Het Wereldvenster. Baarn:212–220. Eerder, bekort, verschenen in: Thema’s voor een uitgever. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam 1978.
Lehning, A. – 1981 ‘Over J.J. Slauerhoff’. In: Juffrouw Idastraat 7 (1981) 2 (juni): 1–5.
Leopold, J.H. – 1982 Verzamelde verzen I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Ed. A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. [Nederlandse Klassieken].
Leopold, J.H. – 1990 Verzamelde verzen II. Nagelaten poëzie. Ed. H.T.M. van Vliet en A.L. Sötemann. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. [Nederlandse Klassieken].
Leppmann, W. – 1990 Rainer Maria Rilke. Zijn leven en werk. Balans. Amsterdam. [Oorspr. titel: Rainer Maria Rilke. Leben und Werk. Scherz Verlag. München 1981].
Levie, S. – 1994 ‘La Revue belge Le Disque vert 1921–1941’. In: Sophie Levie (éd.), Reviews, Zeitschriften, revues. Die Fackel, Die Weltbühne, Musikblätter des Anbruch, Le Disque vert, Mécano, Versty. Rodopi. Amsterdam: 97–137. [Avant Garde Critical Studies 9].
Luijters, G. – 1993 ‘Is Rimbaud te vertalen?’. In: Het Parool, 3 september.
MacCarthy, F. – 2002 Byron. Life and Legend. Farrar, Straus and Giroux. New York.
Mallarmé, S. – 1950 OEuvres complètes. Éd. H. Mondor et G. Jean-Aubry. Gallimard. Parijs. 2de dr. (1ste dr. 1945). [Bibliothèque de la Pléiade 65].
Mallarmé, S. – 1986 Gedichten. Vertaling en toelichting P. Claes. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. [Kleine Bellettrie Serie].
Mallarmé, S. – 1998 O’Euvres complètes I. Éd. B. Marchal. Gallimard. Parijs. [Bibliothèque de la Pléiade 65].
Mallarmé, S. – 2003 O’Euvres complètes II. Éd. B. Marchal. Gallimard. Parijs. [Bibliothèque de la Pléiade 497].
Marsman, H. e.a. 1928 aNti-schUnd. Brochure gericht tegen het nieuwe tijdschrift ‘Nu’. De Gemeenschap. Utrecht.
Marsman, H. – 1947 Verzameld werk III. Critisch Proza. Querido. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. 1938).
Marsman, H. – 1990 Achter de vuurlijn van de horizon. Verspreid gepubliceerde gedichten 1917–1940. Ed. H.T.M. van Vliet. Querido. Amsterdam.
Martineau, R. – 1925 Tristan Corbière. Le Divan. Parijs. [Collection Saint-Germain-des-Prés 1].
Meeuwesse, K. – 1965 ‘Een Frans proefschrift over Slauerhoff’. In: De nieuwe taalgids 58 (1965): 397–403.
Meyer, R.P. – 1955 ‘Slauerhoffs Chinese bewerkingen en hun Engelse voorbeelden’. In: De gids 118 (1955) 5: 355–363.
Minderaa, P. – 1942 Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken. Proefschrift Utrecht. Van Loghum Slaterus. Arnhem.
Mörchen, H. – 1958 Rilkes Sonette an Orpheus. W. Kohlhammer Verlag. Stuttgart.
Mooijman, W. (samenst.) – 1969 Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Inleiding L. Mosheuvel. Nijgh & Van Ditmar. ’s-Gravenhage / Rotterdam.
Musschoot, A.M. (samenst.) – 1999 Bloemlezing uit de poëzie van Karel van de Woestijne. Poëziecentrum. Gent. 3de dr. (1ste dr. 1989) [Dichters van nu 11].
Nap, J. (samenst.) – 1993 Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870–1943. Athenaeum—Polak & Van Gennep / Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Amsterdam / Den Haag.
Nijhoff. M. – 1982 Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza. Ed. G. Borgers. Bert Bakker. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. 1962).
Nijhoff, M. – 1993 Gedichten III. Historisch-kritische uitgave. Ed. W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Van Gorcum. Assen / Maastricht.
Nijhoff, M. – 1996 Brieven aan mijn vrouw. Ed. A. Oosthoek. Bert Bakker. Amsterdam.
Nijland-Verwey, M. – 1956 ‘Gerrit Kalff jr.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1955–1956:95–103.
Noomen, W. en J.A.G. Tans – 1977 Franse letterkunde. Het Spectrum. Utrecht / Antwerpen. 3de dr. (1ste dr. 1968). [Prisma Compendia 53].
Oerlemans, F. en P. Janzen – 2003 ‘Wie dat schrijft, zal mij niet in de steek laten. Het leven van Willem Kloos (1859–1938)’. In: De parelduiker 8 (2003) 2/3: 4–53.
Oversteegen, J.J. – 1978 Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Proefschrift UvA. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. 3de dr. (1ste dr. 1969).
Paardt, R. van der – 1987 ‘Slauerhoff en de Maatschappij’. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985–1986. Leiden: 16–18.
Paardt, W.J. van der – 1980 Over de poëzie van J. Slauerhoff. Wetenschappelijke uitgeverij. Amsterdam. [Synthese].
Peperkamp, B. – 1997 ‘Inleiding’. In: R.M. Rijkse (samenst.), De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Schiphouwer en Brinkman. Amsterdam.
Perk, J. – 1980 Gedichten (volgens de eerste druk [1882]). Ed. G. Stuiveling. Martinus Nijhoff. Den Haag. 4de, ongewijzigde dr. (1ste dr. 1965).
Perron, E. du – 1977 Brieven I. 9 september 1922 – 28 december 1929. Ed. P. Delen e.a. Van Oorschot. Amsterdam.
Perron, E. du – 1980 Brieven VI. 1 november 1935 – 30 juni 1937. Ed. P. Delen e.a. Van Oorschot. Amsterdam.
Perron, E. du – 1981 Brieven VII. 2 juli 1937 – 30 november 1938. Ed. P. Delen e.a. Van Oorschot. Amsterdam.
Poe, E.A. – 1958 Poems and Essays. Introduction Andrew Lang. J.M. Dent & Sons / E.P. Dutton & Co. Londen / New York. (1ste dr. in deze editie 1927).
Poe, E.A. – 1985 The Fall of the House of Usher and Other Writings. Poems, Tales, Essays and Reviews. Ed. D. Galloway. Penguin Books. Harmondsworth. [Penguin Classics] (1ste dr. als Selected Writings of Edgar Allan Poe, 1967).
Pos, A. – 1987a ‘J. Slauerhoff: van dichterlijke brekebeen tot groot schrijver’. In: Ons erfdeel 30 (1987) 3 (mei-juni): 367–381.
Pos, A. – 1987b ‘Het onherroepelijk einde’. In: Spektator 16 (1986–1987) 4: 287–297.
Pos, A. – 1992 ‘De strijd met de demon. Het demonisatiemotief in het werk van J. Slauerhoff. In: Preludium 8/9 (1992) 4/1: 26–42.
Pos, A., C. Shaogang en N. Scheltens-Boerma (samenst.) – 1993 Dronken in de lente. De Chinese gedichten van J. Slauerhoff. Uitgave van de bronnen van Slauerhoff, andere vertalingen en de Chinese originelen. Barabinsk. Leiden.
Poucke, W. van – 1994 Magie van woord & woud. De Literaire Ardennen. Globe / de Prom. Groot-Bijgaarden / Baarn.
Prick, H.G.M. – 1979 ‘Stéphane Mallarmé en Tachtig’. In: Maatstaf 27 (1979) 5/6 (mei-juni): 129–148.
Prick, H.G.M. – 1997 In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Prick, H.G.M. – 2003 Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Rees, C.J. van en G. Dorleijn – 1994 ‘Literatuuropvattingen in het literaire veld: over de integratie van twee benaderingen’. In: Spektator 23 (1994): 91–114.
Rees, C.J. van en G. Dorleijn – 1999 ‘Een tussenbalans met betrekking tot het aandachtsgebied “Literatuuropvattingen”’. In: idem (red.), Literatuuropvattingen in het perspectief van het literaire veld. NWO. Den Haag.
Rilke, R.M. – 1958 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Insel Verlag. z.p. [Frankfurt am Main]. Herdruk (1ste dr. 1910).
Rilke, R.M. – 1978 De elegieën van Duino, 1912–1922. Vertaling en commentaar W.J.M. Bronzwaer. Ambo. Baarn. [Ambo-tweetalig].
Rilke, R.M. – 1981 De aantekeningen van Malte Laurids Brigge. Vertaling P. Lukkenaer. Het Spectrum. Utrecht / Antwerpen. [Prisma Klassieken 49].
Rilke, R.M. – 1995 Die Gedichte. Nach der von E. Zinn besorgten Edition der Sämtlichen Werke (Insel Verlag. Fr. am Main 1957). Insel Verlag. Frankfurt am Main. Siebte Auflage (Erste Auflage: 1986).
Rilke, R.M. – 1996 De Elegieën van Duino & De Sonnetten aan Orpheus. Vertaling en commentaar W. Blok, W. Bronzwaer en C.O. Jellema. Ambo / Kritak. Baarn / Antwerpen. [Ambo-tweetalig].
Rimbaud, A. – 1995 Een seizoen in de hel. Une saison en enfer. Vertaling P. Claes. Kritak / Goossens [z.p.]. [Kritak Klassiek 16].
Rimbaud, A. – 1999 Gedichten. Vertaling P. Claes. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Rimbaud, A. – 2002 Brieven 1870–1875. Vertaling P. Claes. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam.
Rodenko, P – 1956 Met twee maten. De kerm van vijftig jaar poëzie, geïsoleerd en experimenteel gesplitst. Bert Bakker / Daamen. Den Haag [Ooievaar 38].
Rodenko, P. (samenst.) – 1957 Gedoemde dichters. Van Gérard de Nerval tot en met Antonin Artaud. Een bloemlezing uit de ‘poètes maudits’. Bert Bakker / Daamen. Den Haag. [Ooievaar 63].
Rodenko, P. – 1977 ‘De experimentele “explosie” in Nederland (2)’. In: De gids 140 (1977) 8: 568–579.
Roover, A. De – 1968 Paul van Ostaijen. Antwerpen.
Ruitenbeek, K. – 1985 ‘Slauerhoffs “Yoeng Poe Tsjoeng” in de Europese letterkunde’. In: Literatuur 2 (1985) 1 (jan-feb): 2–10.
Ruiter, F. en W. Smulders – 1996 Literatuur en moderniteit in Nederland, 1840–1990. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen.
Schenkeveld-Van der Dussen, M.A. (red.) – 1998 Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Contact. Amsterdam / Antwerpen. 2de, ongewijzigde dr. (1ste dr. Martinus Nijhoff. Groningen 1993).
Schermer, P. en H. de Vries – 2000 Lautréamont in Nederland. 2 dln. Labyrint. Enkhuizen.
Scott, C. – 1990 Vers libre. The emergence of Free Verse in France 1886–1914. Clarendon Press. Oxford.
Scott, C. – 1991 ‘The Prose Poem and Free Verse’. In: M. Bradbury en J. McFarlane (red.), Modernism. A Guide to European Literature 1890–1930. Penguin Books. Harmondsworth. Herdr. (1ste dr. 1976).
Slauerhoff, J. – 1922 ‘Aanteekening over Jules Laforgues’. In: Het getij 7 (1922) 3 (mrt): 52–55. (ook in Slauerhoff 1958: 69–73).
Slauerhoff, J. – 1924 ‘Arthur Rimbaud: “poète maudit”’. In: De vrije bladen 1 (1924) 3 (mei): 153–160. (ook in Slauerhoff 1958: 59–68).
Slauerhoff, J. – 1925a ‘René Martineau over Tristan Corbière’. In: in De witte mier 2 (1925) 4 (15 april): 145–163. (ook in Slauerhoff 1958: 44–58).
Slauerhoff, J. – 1925b ‘In memoriam J.H. Leopold’. In: De vrije bladen 2 (1925) 9 (sep): 229–230. (gedeeltelijk ook in Slauerhoff 1958: 92).
Slauerhoff, J. – 1931 ‘Herinneringen aan de symbolisten. Rachilde: Portraits d’hommes’. In: Nieuwe Arnhemsche courant, 19 september.
Slauerhoff, J. – 1933 prospectus Saudades. A.A.M. Stols. Maastricht. [in eerste-drukexemplaar Saudades. UB-UvA sign.: K 69-9].
Slauerhoff, J. – 1940–58 Verzamelde werken. Ed. K. Lekkerkerker. 8 dln. Nijgh & Van Ditmar. Rotterdam.
Slauerhoff, J. – 1946 In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag. Uitgeverij Contact. Amsterdam. (speciaal Proloognr., okt-nov).
Slauerhoff, J. – 1954 ‘De piraat (eerste versie)’. Ed. K. Lekkerkerker. In: Maatstaf 2 (1954) 8 (nov): 567–579.
Slauerhoff, J. – 1955 ‘Over het “vrije vers” en versbevrijding in het Nederlandsch’. In: Maatstaf 3 (1955) 6 (sep): 481–503.
(ook, maar zonder annotaties, in Slauerhoff 1958: 6–27).
Slauerhoff, J. – 1957 Dagboek. Ed. K. Lekkerkerker. K. Lekkerkerker. z.p. [Amsterdam].
Slauerhoff, J. – 1958 Verzamelde werken VIII. Proza V. Critisch proza. K. Lekkerkerker. Amsterdam.
Slauerhoff, J. – 1970 ‘Le cas Lautréamont’. In: Le Disque vert, revue mensuelle de littérature. 3e an, 4e série, No 4. 1925: 80–85. Réimpr. intégrale. 4 dln. Jacques Antoine. Brussel 1970–1971: 370–375.
Slauerhoff, J. – 1982a Het lente-eiland en andere verhalen. Ed. K. Lekkerkerker. Bzztôh / Nijgh & Van Ditmar. ’s-Gravenhage. 9de dr. (1ste dr. 1930).
Slauerhoff, J. – 1982b Het verboden rijk. Ed. K. Lekkerkerker. Nijgh & Van Ditmar / Bzztôh. ’s-Gravenhage. 11de dr. (1ste dr. 1932).
Slauerhoff, J. – 1983a Slauerhoff student auteur. Ed. E. Francken, G. van Munster en A. Pos. Nijgh & Van Ditmar. ’s-Gravenhage.
Slauerhoff, J. – 1983b De opstand van Guadalajara. Ed. K. Lekkerkerker. Bzztôh / Nijgh & Van Ditmar. ’s-Gravengage. 5de dr. (1ste dr. 1937).
Slauerhoff, J. – 1984 Brieven aan Hans Feriz. ed. H. Vernout. Arbeiderspers. Amsterdam. [Privé-Domein 91].
Slauerhoff, J. – 1985 Hij droeg de zee en de verte aan zich mee. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – J.J. Slauerhoff (1930–1936). Ed. J.J. van Herpen. H&S HES. Utrecht. [Kwarto].
Slauerhoff, J. – 1988 Verzamelde gedichten. Ed. K. Lekkerkerker. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam. 3de ed. 13de dr. (1ste dr. 1947) [Tot en met de 18de dr. (1999) loopt de bladzijdennummering van deze 3de editie gelijk. De nieuwste, vierde editie (19e dr.) van 2005, onder de titel Alle gedichten, heeft vanwege nieuw zetsel een andere bladzijdennummering.].
Slauerhoff, J. – 1991a Het leven op aarde. Ed. K. Lekkerkerker. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam. 13de dr. (1ste dr. 1934).
Slauerhoff, J. – 1991b Schuim en as. Ed. K. Lekkerkerker. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam. 20ste dr. (1ste dr. 1930).
Slauerhoff, J. – 2001 ‘Ruslands letterkunde’. Inleiding A. Pos en H. Visser. In: Vestdijkkroniek no. 96: 2–23.
Slauerhoff, J. – 2003 Alle verhalen. Ed. K. Lekkerkerker. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam.
Snoek, K. – 2005 E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam.
Sötemann, A.L. – 1965 inleiding bij J. Slauerhoff, Het eind van het lied. Querido / Wolters. Amsterdam / Groningen: ii-vii.
Sötemann, A.L. – 1976 ‘“Non-spectacular” modernism: Martinus Nijhoff’s poetry in its European context’. In: F. Bulhof (red.), Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’, Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century. Martinus Nijhoff. Den Haag: 95–116 (ook in Sötemann 1985).
Sötemann, A.L. – 1984 ‘Vier poëtica’s’. In: De nieuwe taalgids 77 (1984) no. 5: 437–448 (ook in Sötemann 1985).
Sötemann, A.L. – 1985 Over poetica en poëzie. Een bundel beschouwingen. Red. W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Wolters Noordhoff. Groningen.
Somerwil, J. – 1957 Bibliografie van bijdragen aan tijdschriften van Jan Jacob Slauerhoff (1898–1936) t/m juni 1957. Bibliotheek Neerlandistiek P.C. Hoofthuis. Universiteit van Amsterdam. [sign. 175B Ned. Broch. 02.242]
Starkie, E. – 1968 Arthur Rimbaud. New Directions. New York 1968. 2de dr. (1ste dr. 1961).
Sterne, L. – 1982 Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië. Vertaling en voorwoord F. Kellendonk. Tabula.
Amsterdam. [Oorspr. titel: A Sentimental Journey through France and Italy. Londen, 1768].
Straten, H. van – 2000 Weer wankelt de boekenkast. de Prom. Baarn.
Touret, M. (éd.) – 2000 Histoire de la littérature française du XXe siècle. Tome I. 1898–1940. Presses Universitaires de Rennes.
T’Sjoen, Y. – 1996 ‘De dood van de hardnekkige mythe rond J.J. Slauerhoff’. In: De Vlaamse gids 80 (1996) 3: 40–46.
Vaessens, Th. – 1998 Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme. Arbeiderspers. Amsterdam / Antwerpen.
Vancrevel, L.D. – 1965 ‘Arthur Rimbaud – Le bateau ivre. Enige opmerkingen bij de Nederlandse vertalingen’. In: Hollands maandblad 7 (1965/1966) 215 (juni 1965): 32–36.
Veenstra, J.H.W. – 1984 ‘Du Perron en Slauerhoff, een vriendschap en een breuk’. In: Ons erfdeel 27 (1984) 2 (mrt-apr): 225–244.
Verbeek. E. – 1997 De hemel mag het weten. Over de poëzie en de persoonlijkheid van Tristan Corbière. Van Gorcum. Assen.
Verlaine, P. – 1884 Les poètes maudits. Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé. Léon Vanier. Parijs. [Éd.
R. Pierrot. Réimpression photographiques. Ressources. Parijs / Genève. 1979].
Verlaine, P. – 1938 OEuvres poétiques complètes. Éd. Y.-G. Le Dantec. Nouvelle revue française. Parijs. [Bibliothèque de la Pléiade 47].
Verlaine, P. – 1969 OEuvres poétiques. Éd. J. Robichez. Éditions Garnier. Parijs.
Verlaine, P. – 1972 OEuvres en prose complètes. Éd. J. Borel. Gallimard. Parijs. [Bibliothèque de la Pléiade 239].
Verlaine, P. – 2002 Een droom vreemd en indringend: een leven in gedichten. Vertaling en commentaar P. Verstegen. Van Oorschot. Amsterdam. [Franse bibliotheek – klassiek].
Verwey, A. – 1905 Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880–1900). Schreuders. Amsterdam.
Verwey, A. – 1931 Ritme en metrum. C.A. Mees. Santpoort.
Vestdijk, S. – 1966 ‘De demonische mens en de schoonheid’. In: Muiterij tegen het etmaal II. Poëzie en essay. Bert Bakker. Den Haag: 204–209. 2de dr. (1ste dr. 1947). Oorspronkelijk verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 5 november 1938.
Vestdijk, S. – 1975 Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen. De Bezige Bij. Amsterdam. 3de dr. (1ste dr. 1961).
Vestdijk, S. – 1976a Lier en lancet. Athenaeum—Polak & Van Gennep. Amsterdam. 3de dr. (1ste dr. Nijgh & Van Ditmar. Rotterdam 1939).
Vestdijk, S. – 1976b Zuiverende kroniek. Essays. Meulenhoff. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. 1956).
Vestdijk, S. – 1979 De glanzende kiemcel. Acht lezingen over wezen en techniek der poëzie. Gehouden te Sint Michielsgestel in 1942–1943. AthenaeumPolak & Van Gennep. Amsterdam. 5de herdr. (1ste dr. De Driehoek. ’s-Graveland 1950).
Vestdijk, S. – 1980 Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie. Meulenhoff. Amsterdam. 2de dr. (1ste dr. Bert Bakker / Daamen. ’s-Gravenhage 1960). Vg = Slauerhoff 1988.
Visser, H. (i.s.m. M. Nord en E. Overbeeke) – 1987 Simon Vestdijk: een schrijversleven. Kwadraat. Utrecht.
Vliet, H.T.M. van (ed.) – 1999 Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922–1940). Letterkundig Museum. Den Haag. [Achter het boek 34].
Voorde, U. van de – 1931 Critiek en beschouwing. Tweede bundel. De Sikkel / C.A. Mees. Antwerpen / Santpoort.
Vries, A. de – 1981 Dictionary of Symbols and Imagery. North-Holland Publishing Company. Amsterdam / London. 3de dr. (1ste dr. 1974).
Vries, H. de – 1966 Lautréamont in Nederland. Een beknopt critisch literatuuronderzoek. Brumes Blondes + Bureau de Recherhes Surréalistes. Amsterdam.
Vries, J. de 1979 Etymologisch woordenboek. Herzien door P.L.M. Tummers. Spectrum. Utrecht / Antwerpen. (eerste uitg. 1958) [Aulapocket]. Vw = Slauerhoff 1940–58.
Waley, A. (vert.) – 1918 One Hundred and Seventy Chinese Poems. Constable. Londen.
Waley, A. (vert.) – 1919 More Translations from the Chinese. Allen & Unwin. Londen.
Waley, A. (vert.) – 1989 Chinese poems. Unwinn Paperbacks. Londen / Boston / Sydney / Wellington. 5de dr. (1ste dr. 1946).
Watson, L.J. – 1980 Jules Laforgue. Poet of His Age. Ramapo College of New Jersey. Mahwah. NJ. Wellek, R. en A. Warren – 1962 Theory of Literature. Harcourt, Brace & World. New York. [A Harvest Book] 3de herz. dr. (1ste dr. 1949).
Wenseleers, L.. – 1966 Het wonderbaarlijk lichaam. Martinus Nijhoff en de moderne westerse poëzie. Bert Bakker / Daamen. z.p. [Den Haag].
Wessem, C. van (inl.) – 1919 De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Samenst. Ernst Groenevelt. De Branding. Utrecht.
Wessem, C. van – 1938 Slauerhoff-herinneringen. In: De vrije bladen 15 (1938) schrift X (okt). H.P. Leopold. Den Haag.
Wessem, C. van – 1940 Slauerhoff. Een levensbeschrijving. A.A.M. Stols. Rijswijk.
Wessem, C. van – 1941 Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen. A.A.M. Stols. ’s-Gravenhage.
Wessem, C. van – 1941b ‘Slauerhoviana’. In: Criterium 2 (1941) 5 (mei): 378–384.
Wester, R. – 1986 ‘Busken Huet en de Franse literatuur’. In: Maatstaf 34 (1986) 4/5 (apr): 66–71.
Wilson, E. – 1982 Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870–1930. Arbeiderspers / Wetenschappelijke uitgeverij.
Amsterdam. [Synthese – stromingen en aspecten] [Oorspr. titel: Axel’s Castle. Fontana Library. Londen 1931, 1959].
Zwaap, R. – 1990 ‘“Een asiel, voor dichters uitverkoren”. De eilanden van Slauerhoff’. In: De groene Amsterdammer, 11 april.
Zweig, S. – 1928 Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist, Nietzsche. Insel-Verlag. Leipzig. (1ste dr. 1925).