Nawoord

Deze bundel laat zien dat het uitgangspunt in de inleiding – de focus op ‘multiculturaliteit’ als een gegeven in plaats van ‘multiculturalisme’ als een ideologie – inderdaad werkt. Terecht stellen de inleiders dat de multiculturele staat van Nederland iets is waar we van uit moeten gaan.

De recente protesten tegen multiculturalisme als een ideologie die het beleid in Nederland beheerst zou hebben kunnen makkelijk omslaan in een ontkenning van dat gegeven van multiculturaliteit. In lijn met de Inleiding kan gesteld worden dat die multiculturaliteit hoort bij de condition humaine – niet alleen nu, maar zover je in de geschiedenis terug kunt gaan. Het is juist het idee van één homogene cultuur dat als ideologie moet worden gezien. Dat idee mag sterk gestimuleerd zijn door het tijdperk van nationalisme, maar het kwam en komt vrijwel nooit overeen met de praktijk van het alledaagse leven. Antropologen zijn er moeizaam achter gekomen dat cultuur altijd een voortgaande vermenging van allerlei elementen is. Wel is het zo dat de opname van vreemde elementen
n sommige perioden sterker als probleem gezien wordt. Nederland maakt nu duidelijk zo’n periode door. Maar het is een illusie terug te verlangen naar een situatie van zuiverheid – ‘van vreemde smetten vrij’ zoals het heette in “Wien Neêrlands Bloed door de Ad’ren Vloeit”, (tot in de jaren dertig ons officiële volkslied) – want die situatie heeft nooit bestaan, zeker niet in Nederland.

De pragmatische verkenningen in de verschillende teksten hoe met dat gegeven van multiculturaliteit omgegaan kan worden dragen het stempel van recente antropologische discussies. Lang niet alle schrijvers zijn antropologen, maar ze lijken toch beïnvloed – sommigen misschien onbewust – door de antropologische problematisering van de notie ‘cultuur’, vanouds een centraal begrip in deze discipline. De toenemende twijfel over dat begrip onder antropologen zijn duidelijk ingegeven door wat wel de paradox van recente globaliseringsprocessen genoemd wordt: de toenemende mobiliteit van mensen, ideeën en beelden (denk aan de TV en internet) leidt niet éénzijdig tot culturele homogenisering maar eerder tot een toenemende preoccupatie met culturele verschillen. In menig opzicht heeft het begrip ‘cultuur’ zijn onschuld verloren, en dat heeft vooral na 1980 tot een herbezinning geleid binnen de antropologie op die centrale notie. Jammer genoeg blijkt het oudere ‘essentialistisch’ cultuurbegrip dat vroeger gepropageerd werd door onze discipline juist nu bredere populariteit te verwerven – ook in discussies over het Nederlandse migratiebeleid – zodat antropologen nu geconfronteerd worden met een woekering van hun oude begrippen, waarvan ze zelf moeizaam afstand genomen hebben.[i]

Deze bundel kan daarom ook gelezen worden als een poging om meer recente visies op cultuur – als constant in verandering, en gekenmerkt door voortdurende vermenging van allerlei elementen – onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Dat lijkt hard nodig want de onhoudbare opvatting van cultuur als een vast gegeven, bepaald door een authentieke kern, blijkt in het Nederlandse migratiedebat tamelijk noodlottige gevolgen te hebben. Om maar een voorbeeld te noemen hoe anderen nu met antropologische begrippen op de loop gaan: in een bijdrage op de opiniepagina van NRC/Handelsblad (27-9-2003) refereert de filosoof Herman Philipse – nu hoogleraar in Utrecht, maar destijds nog in Leiden, en één van de leidsmannen van Hirsi Ayan – aan ‘tribaal-islamitische culturen’ die kennelijk heel het Midden Oosten en ‘islamitisch Afrika’ beheersen. Die culturen zouden bepaald zijn door overwegingen van eer en schaamte die – natuurlijk in absoluut contrast tot ‘de westerse cultuur’ – gebruik van geweld vereisen en vaste praktijken van ‘liegen en bedriegen’ ter bescherming van de eigen groep. ‘Tribaal’ was inderdaad een geliefde term van oudere antropologen, net als het idee dat Mediterrane culturen beheerst worden door ‘eer en schaamte’ (maar dit werd dan wel geacht net zo goed te gelden voor Spanje, Italië en Griekenland als voor de islamitische landen in het zuiden van dat gebied).
Door schade en schande wijs geworden zijn antropologen tegenwoordig veel voorzichtiger met zulke begrippen. Zogenaamde ‘tribale’ samenlevingen ontwikkelden zich vrijwel overal – zeker in de Arabische gebieden – in wisselwerking met staten; overal waren boven-verwantschappelijke instituten om conflicten te beslechten; en familie-eer is zeker niet alleen in het Mediterrane gebied een belangrijke overweging. Maar vooral zijn wij tot de conclusie gekomen dat een tijdloos beeld van een ‘cultuur’ als vast gegeven tot grote misverstanden leidt en het zicht blokkeert op de eindeloos variabele en creatieve manieren waarop mensen met bepaalde culturele elementen omgaan.
Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Zo zijn onze manieren ~ Over de auteurs

Daan Beekers (26) heeft zijn Bachelor opleiding Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en is nu Master student Sociale Antropologie aan de Universiteit van Oxford. Daar doet hij onderzoek naar de sociale positie van jongeren in Nigeria. Daan heeft in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam gewoond en bijbaantjes gehad als interviewer, winkelbediende en vuilnisman. Tussen zijn studies door heeft hij reizen gemaakt naar Senegal, Guinée, Marokko, Turkije en Oost-Europa.

Yolanda van Ede is antropologe en als docente en onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar wetenschappelijke publicaties richten zich op uiteenlopende thema’s, van religie en ritueel, performance, familie en verwantschap, tot de zintuigen en methodologie van antropologisch onderzoek. Momenteel is ze ook haar proefschrift over een Tibetaans boeddhistisch nonnenklooster in Nepal aan het bewerken tot een roman.

Maria van Enckevort ontving haar doctoraal in Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en haar PhD in Geschiedenis aan de University of the West Indies in Jamaica. De keuze voor Jamaica was bewust om een beter inzicht te krijgen in de geschiedenis van het Caribische Gebied waar van Enckevort woont en werkt sinds 1982. Momenteel werkzaam als Dean of Academic Affairs aan de University of St. Martin (St. Maarten, Nederlandse Antillen) is van Enckevort gespecialiseerd in de volgende gebieden: multiculturalisme, Pan-Afrikanisme & Creolization, Dekolonisatie & Anti-Imperialistische Revolutionairen. Geboren en getogen in Noord-Limburg is van Enckevort nog steeds zoekende naar een erfenis die niet is vastgelegd in een testament (geleend van René Char).

Peter Geschiere (1941) is hoogleraar Antropologie van Afrika aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceerde antropologie en geschiedenis aan de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij visiting Professor aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parijs / Marseille), de Universiteit van Yaounde (Kameroen), de Universiteit van Kisangani (Congo / Zaïre), de University of Witwatersrand (Johannesburg), Columbia University (New York) and New School (New York). Hij houdt zich vooral bezig met de studie van de dynamiek van lokale culturen in interactie met staatsvorming, de invloed van de markteconomie, en, meer in het algemeen, processen van globalisering. Hij publiceerde onder andere “The Modernity of Witchcraft” (1997); “Globalization and Identity – Dialectics of Flow and Closure” (1999, with Birgit Meyer); and “The Forging of Nationhood” (2003 – with Gyanendra Pandey). Momenteel bereid hij een serie conferenties voor in opdracht van de Social Sciences Research Council (New York) rondom het thema “The Future of Citizenship: New Struggles over Belonging and Exclusion in Africa and Elsewhere”.   Geschiere was voorzitter van het NWO onderzoeksprogramma “Globalization and the Construction of Communal Identities”. In 2002 ontving hij de onderscheiding van “distinguished Africanist of the year” van de African Studies Association. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en bestuurlid van het Prince Claus Fund.

Chantal Gill’ard is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Zij was parttime werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en promovendus bij Erasmus MC, medische ethiek en filosofie. Tot aan haar kamer lidmaatschap was zij producent bij Hof Filmprodukties. Met Rob Hof maakt zij films over globalisering(Nipkovschijf winnende productie ‘Sporen uit het Oosten’), identiteit en medisch ethische vraagstukken. Zij heeft aan de universiteit van Sheffield (UK) haar masters titel behaald in rechten en ethiek van de biotechnologie.
Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

De mysterieuze dood van een priestervorst

De 2e man van rechts is Adranoes Lohij, de oppasser ofwel dardanel van overste Veltman, staand tussen een aantal Atjehse teukoe’s. Op zijn borst de Militaire Willems-Orde en de bronzen medaille voor Menslievend Hulpbetoon.

De tentoonstelling ‘De Laatste Batakkoning’ in 2008 in Museum Bronbeek en het daaraan gekoppelde boek gaven een helder beeld wat er voorafging aan de dood van Si Singamangaraja. Het boek, grotendeels samengesteld uit onderzoek van Harm Stevens, is voorzien van vele originele documenten die de lezer meeneemt naar een roerige tijd. Een periode waarin de laatste verzetshaarden worden uitgeschakeld en grote delen van het archipel worden onderworpen aan het koloniaal gezag.

Over de momenten van het leven van de Batakkoning bestaan verschillende lezingen. Met het ontsluiten van een oude foto, met daarop een inheemse ex-militair met onderschrift ‘Oppasser van overste Veltman’ kwamen er nieuwe feiten aan het licht.

De twaalfde Si Singamangaraja
Ompoe Pulo Batu was de twaalfde Si Singamangaraja ofwel Leeuwenvorst in erfopvolging en gold voor zijn volk als heilige. Door een sluier van mystiek die om hem heen hing en zijn hiërarchische positie in de lijn van de offerpriesters, werd hij door de westerse wereld aangeduid als de priestervorst. De in 1849 geboren priestervorst had zich net als de twee voorgaande Si Singamangaraja’s gevestigd in Bakara, gelegen ten zuidwesten van het Tobameer op Noord-Sumatra. De Bataks, gevestigd rond het Tobameer, leefden veelal autonoom en vormden midden negentiende eeuw nog niet een volk. Maar door het opdringen van het Nederlands-gouvernement en de steeds groter wordende invloed van de zending, onder aanvoering van veelal Duitse zendelingen in de laatste kwart van de negentiende eeuw, kregen de Bataks een gemeenschappelijke vijand. Dit leidde in 1883 tot een opstand onder ruim 9000 Toba-Bataks gericht tegen de westerse indringers. Door het geweld ging alles wat westers was in rook op, maar ook de bekeerde Batak-kampongs moesten het ontgelden. De schrik zat er goed in bij de Europeanen en zij velen verlieten hals over kop het Batak-gebied. De priestervorst werd gezien als leider van deze opstand en het Nederlands-gouvernement gelastte in datzelfde jaar het Nederlands Indisch Leger met een strafexpeditie tegen de priestervorst. 4 maanden lang woedde er oorlog het Batak-gebied. Nadat het Nederlands Indisch Leger op 12 augustus zijn residentie in Bakara had bereikt, was de priestervorst al met zijn gevolg gevlucht naar Lintong in de hoger gelegen oerwouden ten zuiden van het Tobameer. Bakara werd door het Nederlands Indisch Leger ‘getuchtigd’ of beter gezegd, geheel verwoest. Het zou tot 1904 duren voor er een nieuwe serieuze poging werd ondernomen om het verzet te breken. De tocht van overste Van Daalen door de Gajo, Alas en Bataklanden, maakte aan vele illusies van het verzet in de binnenlanden van Noord-Sumatra snel een eind. Met een golf van geweld trokken tweehonderd marechaussees ruim vijf maanden lang door de oerwouden van Noord-Sumatra. De marechaussees kwamen ook in het gebied van priestervorst, echter was hij net als in 1883 niet vindbaar. Met de expeditie van Hendrikus Colijn, de latere minister-president van Nederland, werd eind 1904 een nieuwe poging ondernomen. Ook toen werd er geen contact gemaakt met de priestervorst.

Collectie Stichting Wereldculturen, Tropenmuseum Amsterdam, collectie F.W. Stammeshaus

Brief van Si Singa Mangaradja, die regeert over de Bataks, gericht aan de heer ‘overste generaal, leider van de oorlog van de kompenie’.

‘De brief is aan u gericht omdat u oorlog voert in het land van de Bataks en mijn onderdanen gevangen heeft genomen. Maar ik heb ook woorden ontvangen van de grote heer van Medan en de resident van Tampanoeli (Batak gebied) en van de controleur, zij zeggen geen oorlog te zullen voeren tegen mij en degene waar ik over regeer.
Heb alle betrokkenen een brief gegeven dat er vrede is en ik een oorlog zal voeren tegen de kompenie. Ik zeg nu tegen de ‘overste generaal’, keert gij terug, en ga niet met mij en degene waar ik over regeer in oorlog. Het is toch niet geoorloofd om mij en mijn onderdanen lastig te vallen. Keer terug, anders overtreed u de regeles van de woorden van vrede en afspraak, die gemaakt zijn met de resident van Medan.
En als er klachten zijn over mijn onderdanen, richt u tot mij. Mijn onderdanen willen geen moeilijkheden.
Keer terug, anders overtreed u de regeles van de woorden van vrede en afspraak, die gemaakt zijn met de resident van Medan.
Zo zij het.
3 november 1904′

In de daaropvolgende jaren werden diverse kleine expedities ondernomen om de priestervorst op te sporen, echter zonder resultaat. Op 1 maart 1907 deed assistent-resident der Bataklanden een oproep aan het gouvernement. De onrust, die de ongrijpbare priestervorst met zich mee bracht, moest snel ten einde worden gebracht. Zijn oproep luidde letterlijk: “De buitengewone toestand eischt daarom buitengewone maatregelen: tydelijke verwydering van alle ongewenste elementen en de beschikbaarstelling van eenige flinke marechaussee onder een beproefde aanvoerder b.v. de kapitein Christoffel, aan wien zooveel mogelyk de vrye hand moet worden gelaten…..”.
Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Zinn Education Project ~ Tackling The Headlines: Teaching Humanity And History

With each passing day, it’s becoming more apparent that Trump’s agenda can only be enacted if people are ignorant of the issues underlying his supposed solutions.

Having trouble finding and keeping work? – Build that wall.
Fearful of terrorist attacks? – Ban Muslims.
Want energy security and infrastructure development? – Build that pipeline.

The best antidote to Trump’s xenophobia, racism, misogyny, and fossil-fuel soaked future is critical thinking. Join the Zinn Education Project in helping students probe the roots of social problems and call into question the phony, simple-minded policy prescriptions of the Trump regime.
These are just a few of the resources we have at the Zinn Education Project to help students think deeply and creatively about the world we live in.
Use these resources with your students. Share them with your colleagues.

Support the Zinn Education Project

Immigration and Border Lines
Land Mexico Lost to the U.S. | Zinn Education Project: Teaching People's HistoryU.S. Mexico War: “We Take Nothing by Conquest, Thank God”

Today’s border with Mexico is the product of invasion and war. Grasping some of the motives for that war and some of its immediate effects begins to provide students the kind of historical context that is crucial for thinking intelligently about the line that separates the United States and Mexico. It also gives students insights into the justifications for and costs of war today. Teaching Activity by Bill Bigelow.

Go to: https://zinnedproject.org/teaching-humanity-history/

Other subjects:
-The Line Between Us: Teaching About the Border and Mexican Immigration
-Tackling Terrorism and Anti-Muslim Rhetoric. A People’s History of Muslims in the United States. What school textbooks and the media miss
-Whose “Terrorism”?
and more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Where Global Contradictions Are Sharpest ~ Research Stories From The Kalahari ~ Contents

The ‘Bushmen’ or ‘San’ of the Kalahari could well be called an iconographic people. Partly as a result of this, over the years abundant social research has been carried out among the San. Keyan Tomaselli and his research team from the University of KwaZulu-Natal in South Africa form part of that tradition; however, in this book Tomaselli is also able to reflect critically, and not without a touch of irony, on the way the San have been represented over the years. Hardly ever has there been a researcher who so uncompromisingly and aptly illustrates the many ethical contradictions in doing fieldwork among the San, and at the same time manages to reconstruct and represent the actual fieldwork experience and the San people so vividly that you almost taste the dust of the Kalahari and smell the raucous world that is depicted.

Note on the Author
Keyan G. Tomaselli is Professor in Culture, Communication and Media Studies, University of KwaZulu-Natal, Durban. He is a Fellow of the University and serves on the advisory board of !Kwa ttu – The San Cultural and Educational Centre. He is Old World book review editor of Visual Anthropology, and has published on visual anthropology in this and other publications such as Appropriating images: The semiotics of visual representation (Intervention Press, 1999). Other journals in which Tomaselli has published include: Visual Studies, Cultural Studies, Journal of Film and Video, Research in African Literatures, etc. He is published in translation in Italian, Spanish, French, Italian, Portuguese and Arabic, amongst others. Tomaselli is editor-in-chief of Critical Arts: A Journal of South-North Cultural and Media Studies.

Contents
Acknowledgements, Acronyms, A Note on Pronunciation
Starting Off – Different people, different communities – Specifically, what are we doing?
Chapter 1. Negotiating Research with First Peoples
Chapter 2. Reverse Cultural Studies: Field Methods, Power Relations and 4X4s … 
Chapter 3. ‘Dit is die Here se Asem’: The Wind, its Messages, and Issues of Autoethnographic Methodology in the Kalahari
Chapter 4. ‘Op die Grond’: Writing in the San/d, Surviving Crime 
Chapter 5. Psychospiritual Ecoscience: The Ju/’hoansi and Cultural Tourism
Chapter 6. Textualising the San ‘Past’: Dancing With Development
Chapter 7. Stories to Tell, Stories to Sell: Hidden transcripts, negotiating texts
References

© Keyan G. Tomaselli, 2005
Cover photograph: Frederik J Lange (Jnr). Taken between Witdraai and Welkom, Northern Cape, June 2005.
Coverdesign: Ingrid Bouws, Amsterdam
Editing: Saskia Stehouwer

Published by Rozenberg Publishers, Amsterdam, 2005, ISBN 90 5170 481 X

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Where Global Contradictions Are Sharpest ~ Acknowledgements, Acronyms, A Note On Pronunciation

Acknowledgements
The research on which this book reports is greatly indebted to The Protea Hotel, Upington, for sponsorship of accommodation on the way to and back from the Kalahari. Riann and Jeannne de Klerk, Bill and Kathy Fisher, and Kathleen and Willie Burger provided other accommodations in Upington at one time or another. Thanks to the Molopo Lodge for dealing with our often-idiosyncratic requests, like students having to study and write exams during fieldtrips.

To Bronwyn Spicer, who worked as my editorial assistant on this book, my abiding and enduring appreciation. Thanks to Kamini Moodley, the project’s research manager, who worked hard and diligently behind the scenes, and also assisted with copyediting. In field trip and research management Kamini was preceded by Vanessa McLennan-Dodd, and Chantel Oosthuysen. My thanks also to Catherine Dunphy for copyediting. Nelia Oets was a superb camp provider, translator and co-researcher. Nelia was always ready to volunteer her 4X4 for our visits to the Kalahari and assisted in many other roles. Our research team could not have accomplished as much as it did without her consistent and systematic support – both in material resources and intellectually. Thanks to all my students and research affiliates who contributed to the project over the ten-year study period. All have been an inspiration to me and have provided significant depth to the analysis. (A second strand of this project has been conducted in Zululand, not reported on here.) Contributors are listed in Table 1 in Chapter 2 together with the their publications and thesis titles. A special mention must go to Mary Lange who acted as facilitator, translator, and advisor and who brought a unique empathy to our research relations with our hosts. Arnold Shepperson was an ever-present intellectual source in both this and other of our publications on the topic. Thanks to all our partners in the Kalahari, Belinda Kruiper, Roger Carter and all those who engaged in discussion with us. Paul Rodda provided computer support.

The research was partly funded by the University of Natal’s Research Fund, now the University of KwaZulu-Natal. The National Research Foundation also funded it: Social Sciences and Humanities. Opinions expressed and conclusions arrived at are those of the author and not the Foundation. An UKZN-based Mellon Post-doctoral Fellowship enabled Matthew Durington to join the project for 18 months. His critique of an earlier draft of Chapter 2 proved very helpful. The research was started while I was a Fulbright researcher in the African Studies Center, Michigan State University, 1990-1, working on its African Media Program.
Other organisations which facilitated aspects of our research at one time or another include the Department of Anthropology, Smithsonian Institution; Documentary Educational Resources; the Working Indigenous Minorities Group; the South African San Institute; the Nquaa Khobee Zeya Trust, the Kuru Development Trust; and Rob Waldron.

I must also mention Jake Homiak whose early support via the Smithsonian’s Human Studies Film Archives underpinned the early stages of the research. Others on whom my students and I have drawn include John and Lorna Marshall, Cynthia Close, Fiona Archer, Nigel Crawhall, Meryl-Joy Winschutt, amongst many others. I am also deeply appreciative of the sustained support and encouragement for our autoethnographic turn offered by Norman Denzin of the University of Illinois, Urbana-Champaign. Thanks also to Frans Prins, Bob Hitchcock, Garth Allen, Megan Biesele, Dave Wiley, amongst many others, who have liaised with me and some of my students on our work.

Chapter 1, ‘Negotiating Research with First Peoples’, is revised, adapted and updated from Shepperson, A. and Tomaselli, K.G. (Eds) (2003), ‘From one to an-other: Auto-ethnographic explorations in Southern Africa’, Cultural Studies – Critical Methodologies, 4(4). Chapter 2 is a very extensively updated, totally revised and much elaborated version of my earlier article, ‘Blue is hot, red is cold: Doing reverse cultural studies in Africa’, first published in Cultural Studies – Critical Methodologies, 1(3), 2001. Chapter 3, ‘Dit is die Here se Asem: The Wind and its Messages’ is adapted from Cultural Studies – Critical Methodologies, 3(4), 2003. Chapter 4, ‘“Op die Grond”: Writing in the San/d, Surviving Crime’, is revised from Current Writing: Text and Reception in Southern Africa, 15(3), 2003. Chapter 5, ‘Psychospiritual Ecoscience: The Ju/’hoansi and Cultural Tourism’, and Chapter 6, ‘Textualising the San “Past”: Dancing with Development’, are revised from Visual Anthropology, 12(3/4), 1999. Chapter 7, ‘Stories to Tell, Stories to Sell: Resisting Textualisation’, is adapted, revised and updated from Cultural Studies, 17(6), 2003. My thanks to the various publishers for permission to rework these articles into this book.

Keyan G. Tomaselli, August 2005

Acronyms

 • CCMS Culture, Communication and Media Studies (University of KwaZulu-Natal) (Howard College Campus, Durban)
 • CKGR Central Kalahari Game Reserve
 • IGWIA International Working Group for Indigenous Affairs
 • CPA Community Property Association (Based in Andriesvale)
 • CRAM Cultural Resources Auditing and Management Project
 • JFP Jesus Film Project (Based in Kimberly)
 • LIFE Living in a Finite Environment Program
 • NNDFN Nyae Nyae Development Foundation of Namibia (Based in Windhoek)
 • NNFC Nyae Nyae Farmers’ Cooperative (Based in Baraka)
 • SABC South African Broadcasting Corporation
 • SASI South African San Institute (Based in Kimberley)
 • SBB Safaris Botswana Bound (Based in Maun, operating in KD/1 Area)
 • SI Survival International
 • SIM Serving in Mission
 • SACOD Southern African Communications for Development
 • SWAA South West African Administration
 • SWAPO South West African People’s Organisation
 • WIMSA Working Group for Indigenous Minorities in Southern Africa (Based in Windhoek, Namibia)

A Note on Pronunciation

All !Kung and San languages have clicks, which are additional consonants. The most commonly used clicks are:
 Alveolar click made by sucking the tongue against the ridge behind the upper front teeth.
//  Lateral click made at the side of the mouth.
!   Palatal click made by clicking the tongue on the roof of the palate.

For further information on language see Dickens and Traill (1997); Dickens (1992); Barnard (1992: xix-xxii).

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter


 • Ads by Google
 • Archives